Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGillberg, Angelee
dc.contributor.authorJørgensen, Rebecca Sofie
dc.date.accessioned2023-06-27T17:21:07Z
dc.date.available2023-06-27T17:21:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720930:65209213
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073797
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNår en rammes av hjerneslag fører det ofte til store livsendringer for den slagrammede. Noen opplever at livet blir snudd opp ned, og kjenner ikke seg selv igjen. Flere livsområder blir påvirket; sosialt, økonomisk, relasjonelt, fysisk og psykisk. Formålet med oppgaven er å se på hva som setter hindringer for arbeidsdeltakelse, og hva som fremmer arbeidsdeltakelse etter et hjerneslag. Problemstillingen lyder som følge; Hvilke faktorer påvirker tilbakeføringen til arbeidslivet for slagrammede? Denne oppgaven er en litterær oppgave der allerede eksisterende litteratur om temaet benyttes. Sentrale temaer som kognitive utfall, arbeidsmarkedspolitikk, livskvalitet samt faktorer som anses hemmende og fremmede utfra slagrammedes perspektiv belyses. For å få en forståelse av slagrammede er det viktig å ha kunnskap om kognitive utfall og hvordan disse påvirker hverdagen. Begrepet livskvalitet, samt endringene som utartes hos den slagrammede er sentrale. En kan si at slagrammede anses å være en utsatt gruppe i samfunnet, med tanke på utfallene etter hjerneslaget og konsekvensene disse kan få for en periode eller resten av livet. I hvilken grad den slagrammede blir påvirket etter slaget handler mye om hvor i hjernen slaget sitter. For mange vil muligheten for å kunne returnere til arbeidslivet være et viktig mål i seg selv.
dc.description.abstractWhen someone is affected by a storke, it often lead to major life changes for the stroke survivors. For some life gets turned upside down and they don’t recognize them self. Several areas in the stroke survivors life are affected; social, economic, relational, physical and psychological. The purpose of this assignment is to look at barriers for work participation, and opportunities for work participation after a stroke. The research question is; Which factors influence the return to working life for stroke survivors? This assignment is a literary thesis that use already existing literature about the topic. Important themes such as cognitive outcomes, labor market policy, quality of life as well as factors that are considered as barriers and opportunities from the perspective of stroke survivors. In order to get an understanding of stroke survivors, it is important to have an understanding of cognitive outcomes and how these affect everyday life. Quality of life, as well as the changes that develop for the strok survivor is important. One can say that stroke victims are considered to be a vulnerable group in society, considering the outcomes after the stroke and the consequences these can have for a long time or the rest of their life. The extent to which the stroke victim is affected after the stroke has a lot to do with where the stroke is located. An important goal for many stroke survivors is the possibility of being abel to return to work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn betydningsfull hverdag Kan slagrammede komme tilbake til arbeidslivet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel