Show simple item record

dc.contributor.advisorHuiskes Fleurtje
dc.contributor.authorZrek Chimaa
dc.date.accessioned2023-06-27T17:20:29Z
dc.date.available2023-06-27T17:20:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720930:67427757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073763
dc.description.abstractDenne oppgaven setter fokus på hvordan sosialarbeidere kan jobbe med traumatiserte enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere som har vært gjennom kriger og konflikter. Barn og unge under 18 år som har kommet til Norge uten foreldre eller omsorgspersoner, og de utgjør en spesielt sårbar gruppe som har opplevd traumatiserte hendelser før, under, og etter flukt. Oppgaven min fokuserer på bruken av traumebevisst omsorg som tilnærming i arbeidet med barn og unge. Teoridelen i oppgaven har som formål å belyse hvem de enslige mindreårige er, og hvor sårbare de er. Disse barna har opplevd traumatiserte hendelser under flukten. Traumer kan påvirke barnas oppvekst på ulike måter, avhengig av deres individuelle opplevelser og reaksjoner. Sosialarbeideren sin hovedoppgave er å forstå barnas situasjon ved hjelp av traumebevisst omsorg. I tillegg er Traumefokusert, kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode som er anbefalt for barn som har opplevd traumer og lider av PTSS. Å skape relasjon, etablere trygghet og følelsesregulering er viktige faktorer i arbeidet med enslige mindreårige, og det er viktig for deres psykiske helse og utvikling. Siden enslige mindreårig er en sammensatt gruppe med individuelle ulikheter, blant annet ulike nasjoner, kjønn, oppvekst, alder, kulturell bakgrunn og familieforhold, er det viktig å gi dem en spesiell omsorg som er preget av empati, forståelse, omsorg, ekstra beskyttelse og tålmodighet. Sosialarbeiderens hovedfokus er å hjelpe med å ivareta barnas behov på en best mulig måte. Dette innebærer å benytte seg av ulike metoder og tilnærmingsmodeller som er tilpasset barnets situasjon og behov. Jeg innså også at bruk av TBO tilnærming har ulike utfordringer knyttet til kulturbakgrunn, individuelle erfaringer og ressurser, og ikke minst fordi den krever traumeforståelse som er forankret i både utviklingspsykologi og traumepsykologi slik at den sårbare grupper kan få en spesiell omsorg. TF-CBT er en effektiv metode for å gi barn en bedre forståelse av traumatiske opplevelser og hvordan det kan påvirke deres atferd. Videre hjelper metoden barna med å roe seg ned gjennom ulike teknikker.
dc.description.abstractThis thesis focuses on how social workers can work with traumatized single minor refugees and asylum seekers who have been through wars and conflicts. Children and young people under the age 18 have come to Norway without parents or carers, and this constitutes a particularly vulnerable group who have experienced traumatic events before, during and after fleeing. My thesis focuses on the use of trauma-informed care as an approach in working with children and young people. The purpose of the theory part of the thesis is to shed light on who the unaccompanied minors are, and how vulnerable they are. Trauma can affect childrens in different ways different ways, depending on their individual experiences and reactions. The social worker’s main task is to understand the children’s situation using trauma-informed care. In addition, focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is a treatment method recommended for children who have experienced trauma and suffer from PTSD. Creating relationships, establishing security and emotional regulation are important factors in working with unaccompanied minors and their mental health and development. Since unaccompanied minors are a complex group with individual differences, including different nations, gender, upbringing, age, cultural background and family relationships. Those who have experienced trauma can often be vulnerable, it is important to give them often care that is characterized by empathy, understanding, care, extra protection and patience. The social worker’s main focus is to help look after the children’s needs in the best possible way. This involves using different methods and approach models adapted to the child’s situation and needs. I’am also realized the using the TBO approach has various challenges related to cultural background, individual experiences and resources, and not least because it requires an understanding of trauma that is rooted in both developmental psychology and trauma psychology so that vulnerable groups can receive special care. TF-CBT is an effective method for helping children gain a better understanding of traumatic experiences and how it can affect their behavior. Furthermore, the method helps children calm down through various techniques.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sosialarbeideren/omsorgspersonen bruke traumebevisst omsorg i arbeid med enslige mindreårige flyktninger?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record