Show simple item record

dc.contributor.advisorSalkauskiene, Ieva
dc.contributor.authorSvendsen, Kristine Hustad
dc.date.accessioned2023-06-27T17:20:16Z
dc.date.available2023-06-27T17:20:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720930:14923238
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073752
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractUngdom med barnevernserfaring over 18 år opplever i større grad enn jevnaldrende vansker i overgangen til voksenlivet. Samtidig er det i dag et større fokus på å skape mer helhetlige og koordinerte tjenester for de unge gjennom samarbeid. Formålet med denne litterære bacheloroppgaven er dermed å drøfte følgende problemstilling: på hvilken måte kan tverrprofesjonelt samarbeid mellom barneverntjenesten og Nav lette overgangen til voksenlivet for ungdom over 18 år med barnevernserfaring? Kunnskapsgrunnlaget er litteratur innhentet gjennom systematiske litteratursøk. Funnene ses opp mot utviklingsøkologisk teori som bidrar med et helhetlig, systemisk perspektiv på overgangen fra barn til voksen. Videre drøftes det åpne teamet som en mulig tverrprofesjonell samarbeidsform i denne sammenheng. Flere ungdommer ønsker videre hjelp etter endte barnevernstiltak. Det viser seg at særlig ungdom som har mottatt hjelpetiltak ikke får tilstrekkelig støtte fra eget nettverk, og er dermed avhengig av at tjenesteapparatet bistår dem gjennom ulike former for støtte til å håndtere den nye rollen som voksen, og de utfordringer og forventninger dette medfører. Etterverns- og ungdomsarbeid ser ut til å være et varierende, men ofte nedprioritert og ustrukturert område i både barneverntjenesten og Nav. Tjenestenes utforming og grad av samarbeid virker dermed å ha betydning for hvorvidt overgangen til voksenlivet blir brå og krevende. Faren er at den allerede sårbare ungdommen kan havne i en marginaliseringsprosess ved å for eksempel bli stående utenfor sentrale samfunnsarenaer slik som arbeid og utdanning. Tverrprofesjonelt samarbeid i form av åpne team med støttefunksjoner representerer en stor utfordring for tjenestene, men kan bidra til å fange opp ungdommer som trenger hjelp, finne mer treffsikre tiltak og lette overgangen til voksenlivet for disse ungdommene gjennom økt stabilitet, kontinuitet og fleksibilitet.
dc.description.abstractYouths over the age of 18 with a child welfare background experience a more challenging transitions to adulthood than their peers. There is also an increased focus on more holistic and coordinated services for youths through collaboration. The purpose of this bachelor thesis is to discuss the following research question: in what way can interprofessional collaboration between the child welfare services and the adult social services ease the transition to adulthood for youths over the age of 18 with a child welfare background? The knowledge base is collected through systematic literature searches. The findings are discussed through a developmental-ecological approach which provides a holistic, systemic perspective on the transition to adulthood. The open team is discussed as a possible interprofessional type of collaboration. More youths express continued need for assistance after child welfare measures have ended. It seems that especially youths who have received in-home care do not receive sufficient support from their informal networks. Thus, they need multiple forms of support from the welfare services to handle their new role as adults, and the challenges and expectations this brings. Aftercare and youth work varies, but still seems to be a neglected and often de-prioritized part of both the child welfare- and social services. How they operate and the degree of collaboration between them, seems to affect whether the transition to adulthood is sudden and challenging. If it is, these already vulnerable youths may end up in a marginalization process for example by not participating in important social arenas such as work and education. Interprofessional collaboration as open teams with support functions represent a huge challenge for these services, but can discover youths in need of help, lead to more appropriate measures and ease the transition to adulthood through increased stability, continuity, and flexibility.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ bli voksen over natta - Tverrprofesjonelt samarbeid i overgangen til voksenlivet for ungdom med barnevernserfaring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record