Show simple item record

dc.contributor.advisorVist, Gunnhild
dc.contributor.authorBjerkaas, Marta Hindseth
dc.date.accessioned2023-06-27T17:20:12Z
dc.date.available2023-06-27T17:20:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720930:51442222
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073748
dc.description.abstractDenne litterære oppgaven forsøker å gi et bilde av hvilken betydning sosialt nettverk kan ha for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser sin bedringsprosess. Oppgaven tar utgangspunkt i recovery som bedringsprosess, hvor målet ikke nødvendigvis er å bli totalt rus- og/eller lidelsesfri, men omhandler det å kunne leve et meningsfullt liv og ha en verdifull hverdag til tross for de utfordringene rus og psykiske lidelser kan medbringe. I tillegg benyttes ROP-lidelser som betegnelse for mennesker som har utfordringer med både rus og psykiske lidelser. Oppgavens problemstilling lyder dermed som følger; «Hvilken betydning kan sosialt nettverk ha for en person med rus- og/eller psykisk lidelse sin bedringsprosess?». Oppgaven består av systematiske litteratursøk og allerede eksisterende litteratur og forskning for å belyse tematikken og for å besvare problemstillingen. Mennesker med ROP-lidelser har over flere år opplevd at deres grunnleggende menneskerettigheter ikke blir ivaretatt, og de opplever å bli utsatt for sosial ulikhet, utenforskap og stigma. Implementering av medborgerskap foreslås som et tiltak for å styrke ROP-brukere sine grunnleggende menneskerettigheter, noe som vil kunne gi dem muligheten til å opparbeide seg sosiale nettverk, engasjere seg i samfunnet og bidra til et mer likeverdig og menneskelig tjenestetilbud. I tillegg står ROP-gruppen overfor komplekse og sammensatte utfordringer og ofte en krevende bedringsprosess, hvor det vil være svært nyttig med et støttende nettverk og gode relasjoner til mennesker rundt seg. Det kommer frem i oppgaven at sosiale nettverk i form av både familie, venner, kollegaer, nærmiljø og aktiviteter spiller en sentral rolle for mennesker med ROP-lidelser sin bedringsprosess.
dc.description.abstractThis literary assignment aims to provide an insight into the significance of social networks for individuals with substance abuse and/or mental health disorders in their recovery process. The assignment is based on recovery as a process, that does not necessarily involve becoming substance-free or symptom-free, but rather focus on living a meaningful life and having a valuable everyday experience despite the challenges posed by substance abuse and mental health disorders. The assignment uses the term “ROP”, to describe individuals who face challenges with both substance abuse and mental health disorders. The thesis statement for this task is; “What significance can social network have for a person with substance abuse and/or mental health problems in their recovery process?”. The assignment consists of systematic literature searches, with exiting literature and research to shed light on the assignments topic and answer the thesis statement. Individuals with “ROP” have experienced a lack of respect for their fundamental human rights over several yeras, and have been subject to social inequality, marginalization and stigma. Implementation of citizenship is proposed as a measure to strengthen the “ROP”-group´s fundamental human rights, which can contribute to giving them the opportunity to develop social networks, engage in society and contribute to a more equitable and human service provision. Furthermore, the “ROP”-population faces complex and compounded challenges and often undergoes a demanding recovery process, which can grateful benefit from a supportive network and positive relationships with people around them. The assignment demonstrates that social networks, including family, friends, colleagues, community and activities, play a vital role in the recovery process for individuals with “ROP”.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBetydningen av sosialt nettverk for bedringsprosessen til personer med rus og/eller psykiske lidelser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record