Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPaulsen, Veronika
dc.contributor.authorOlsen, Andrea Wågø
dc.date.accessioned2023-06-27T17:20:07Z
dc.date.available2023-06-27T17:20:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146306513:23116579
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073743
dc.description.abstractOppgaven belyser hvordan cageball som fysisk aktivitet sammen med miljøterapeutiske elementer som relasjon, mestring og gruppeaktivitet kan virke rusforebyggende for ungdomsgutter i alderen 16-20 år med minoritetsbakgrunn. Tiltaket som beskrives i oppgaven har bakgrunn i tiltaket «Guttegruppa» som er satt i gang av Uteseksjonen i Trondheim. Problemstillingen belyses gjennom litteraturstudie av forskning på de ulike elementene som presenteres som grunnleggende for gjennomføring tiltaket. Videre trekkes det linjer mellom den forskjellige forskningen til hvordan elementene sammen kan virke rusforebyggende. Oppgaven konkluderer med at relasjonen mellom miljøarbeider og ungdom og fysisk aktivitet er to av de viktigste faktorene som bidrar til rusforebygging. Relasjonen er grunnmuren for at de andre elementene skal kunne realiseres, mens den fysiske aktiviteten har en rekke rusforebyggende og behandlende effekter både på fysisk og psykisk helse.
dc.description.abstractThis paper shows how cageball as a physical activity together with milieu therapy elements such as relationships, self-efficacy and group activity can have a drug-preventing effect for minority background boys in the age of 16-20 years old. The initiative described in the thesis has its background in the initiative "Guttegruppa" which was initiated by the Uteseksjonen in Trondheim. The problem is illuminated through a literature study of research on the various elements that are presented as fundamental to implementing the initiative. Furthermore, lines are drawn between the different research into how the elements together can work to prevent addiction. The paper concludes that relationships between the social worker and physical activity are two of the most important factors that contribute to substance abuse prevention. The relationship is the foundation for the other elements to be realized, while the physical activity has several drug prevention and treatment effects on both physical and mental health.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleCageball som miljøterapeutisk aktivitet og rusforebyggende tiltak
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel