Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersson, Marius
dc.contributor.authorSkanke, Morten
dc.contributor.authorAurland, Joachim
dc.date.accessioned2023-06-15T17:20:10Z
dc.date.available2023-06-15T17:20:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140915253:146374549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071650
dc.description.abstractGjennom et økt fokus på samfunnsansvar og bærekraft har det blitt viktigere for den formelle ledelsen å studere forventninger og krav de møter hos de sentrale aktørene i virksomhetens omgivelser. Dette utgjør de institusjonelle omgivelsene, som avgjør hvordan virksomheten oppfattes av omgivelsene og er direkte knyttet til virksomhetens legitimitet. I et samfunn i stadig utvikling har det samtidig oppstått et større behov for å kunne tilpasse egen virksomhet. En økt kompleksitet i virksomhetens omgivelser gjør det utfordrende for den formelle ledelsen å forme organisatoriske endringsprosesser. Den formelle ledelsen vil i slike tilfeller måtte kunne fungere som et bindeledd mellom virksomhetens egne interesser og aktørene rundt. Denne oppgaven har som mål å besvare følgende problemstilling: «Hvordan kan ledere av kommersielle virksomheter forme organisatoriske endringsprosesser for å imøtekomme press fra omgivelsene?» Casevirksomheten Rosenborg Ballklub studeres for å belyse kompleksiteten den formelle ledelsen står overfor i endringsprosesser. Sponsorer som utgjør en avgjørende del av klubbens inntektsgrunnlag, en engasjert supporterskare og bred medieomtale gjør fusjoneringen av dame- og herrelaget i klubben til en utfordrende affære. Jacobsens & Thorsviks (2020) nivå-inndeling av virksomheters omgivelser forklarer hvorfor omgivelsene fremmer behov for en virksomhet å måtte foreta organisatoriske endringsprosesser. Van de Vens & Pooles (1995) perspektiver på motorer for endring forklarer hvordan presset fra omgivelser og endringsledernes subjektive fortolkninger blir utgangspunktet i endringsprosesser. At sponsorer og supporterklubben til Rosenborg Ballklub har hatt noe påvirkningskraft i fusjoneringsprosessen har vært et av de sentrale funnene i oppgaven. Samtidig ser vi at bærekraftaspektet og positive synergier har vært hovedmålet bak fusjoneringen. Den formelle ledelsen i Rosenborg Ballklub har gjennom bred kommunikasjon på tvers av avdelinger jobbet for å skape en forståelse for behovet bak fusjoneringsprosjektet. Videre ser vi at den formelle ledelsen har valgt en endringsstrategi bestående av trekk ved både strategi E og strategi O for å oppnå målsettingene ved fusjoneringen og for å forme endringsprosessen.
dc.description.abstractThrough an enhanced focus on social responsibility and sustainability, it has become more important than ever for the management to study the expectations and demands they meet with the central players within the surroundings of the business. This constitutes the institutional surroundings, which determines how the business is perceived and is directly connected to the legitimacy of the business. In a constantly developing society the demand to change its own business have been more pronounced. An enhanced complexity in the business surroundings makes it challenging for the management to form organizational change processes. The management will in such circumstances have to act as a link between the business own interest and the players around. This thesis search to achieve an explanation as to: «How can leaders of commercial enterprises form organizational change processes to accommodate pressure from the surroundings?» The business of question is Rosenborg Ballklub, and through this thesis the complexity of its surroundings when going through organizational change will be clear. Sponsors which play a sufficient part of the club’s income base, engaged supporters and a wide media coverage makes the fusion of the lady- and men’s team especially difficult. Jacobsen’s & Thorsvik’s (2020) level classification of businesses surroundings explain why the surroundings could pressure businesses to undertake organizational change processes. Van de Ven’s & Poole’s (1995) perspectives on motors for change explains how the pressure from the surroundings as well as the change managers subjective interpretations becomes the basis for change processes. The fact that sponsors and the supporters club of Rosenborg Ballklub to some degrees have had an impact in the process of fusion, have been one of the main findings in this thesis. Simultaneous it’s clear that the sustainability aspect as well as positive synergies have been the focus for the fusion. The management in Rosenborg Ballklub, through a comprehensive communication across the firm, have worked towards making an understanding of the need for change. Further the management have combined the two change strategies E and O to form the change process in their own interest.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOrganisering og ledelse av endringsprosesser i kommersielle virksomheter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record