Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorAune, Dennis André
dc.contributor.authorGrindberg, Markus
dc.contributor.authorLeseth, Carl Philip
dc.date.accessioned2023-06-15T17:20:06Z
dc.date.available2023-06-15T17:20:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:140915234:145961226
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071648
dc.description.abstractFormålet med vår oppgave er å utføre en verdiverdsettelse av selskapet SalMar ASA. Vi har valgt følgende problemstilling: Hvor mye er SalMar ASA verdt per 31.12.2021? Vi har gjennom vårt arbeid på denne bacheloroppgaven forsøkt å komme frem til et kursmål for SalMar ASA per 31.12.2021. Dette har vi gjennomført ved å benytte diverse analyseverktøy til å skaffe oss et bilde av driften og bransjen. Vi har, som en kan se i problemstillingen, valgt å benytte oss av 31.12.2021 som verdsettelsestidspunkt for denne oppgaven. Siden vi har valgt å se på oppgaven pr. 31.12.2021 så har vi sett bort fra grunnrenteskatten som ble introdusert i 2022. Vi har innledningsvis tatt for oss bransjen og SalMar, hvor vi har sett på hva de gjør og hvordan det har gått. Videre har vi gjennomført en strategisk analyse. I denne delen starter vi med en internanalyse i form av en VRIO-analyse. Deretter gjennomfører vi to eksterne analyser ved en PESTEL-analyse og Porters bransjeanalyse. Disse tar for seg SalMar som selskap og bransjen. For å oppsummere denne delen gjennomfører vi en SWOT-analyse. Av disse analysene kommer vi frem til at SalMar har gode fordeler i bransjen, et stort fokus på innovasjon, men at deres ressurser er homogene og lett imiterbare. Videre gjennomførte vi en regnskapsanalyse som bygger på regnskapene til SalMar for de siste fem årene og dens nøkkeltall. Analysen her viser at SalMar generelt stiller seg bedre enn sine konkurrenter og har en positiv utvikling på sin drift, med unntak av koronaåret 2020. Vi ser at SalMar har greid å hente seg godt inn igjen etter dette og har en positiv trend. Deretter utførte vi en fundamental verdsettelse av SalMar hvor vi kom frem til prognoser for de neste fire årene. Deretter utførte vi to ulike verdsettelsesmetoder for å komme frem til en aksjekurs for SalMar. Den første metoden var en DCF-metode og den andre var en markedsbasert verdsettelse. Disse to metodene ga oss to svært ulike aksjekurser, men ved å finne et snitt av disse kom vi frem til en endelig aksjekurs på 622,07 kroner per aksje. Vi valgte å vekte de to metodene ulikt, henholdsvis 70% og 30%. Av det endelige kursmålet på 622,07 NOK sammenlignet med kursen 31.12.2021 på 609,60 NOK kommer vi med en anbefaling om å holde og konkluderer med at SalMar sin aksjekurs var rimelig priset per 31.12.2021.
dc.description.abstractThe purpose of our thesis is to conduct a valuation of the company SalMar ASA. We have chosen the following issue: How much is SalMar ASA worth as of 31.12.2021? Through our work on this bachelor's thesis, we have tried to arrive at a price target for SalMar ASA as of 31.12.2021. We have done this by using various analysis tools to understand the operation and the industry. As you can see our issue, we have chosen to use 31.12.2021 as the valuation date for this work. Since we have chosen 31.12.2021 as our point of view we have not taken the ground rent tax in account for our thesis. In the start of our thesis, we considered the industry and SalMar, where we have looked at what they do and how it has been. Furthermore, we have done a strategic analysis. In this section, we start with an internal analysis in the form of a VRIO analysis. We have then done two external analyses: a PESTEL-analysis and Porter's five forces. These deal with SalMar as a company and the industry. To summarize this section, we did a SWOT analysis. From these analyses, we conclude that SalMar has good advantages in the industry, a significant focus on innovation and that their resources are homogeneous and easily imitable. Furthermore, we conducted an accounting analysis based on SalMar's results for the past five years and its key figures. The research shows that SalMar is generally better than its competitors and has had a positive development in its operations, apart from the corona year 2020. We see that SalMar has recovered well after this and has a positive trend. We then conducted a fundamental valuation of SalMar, where we produced forecasts for the next four years. We used two valuation methods to arrive at a share price for SalMar. The first method was a DCF method, and the second was a market-based valuation. These two methods gave us two quite different share prices, but by finding an average of these, we arrived at a final share price of NOK 622,07 per share. We weighed the two methods differently, 70% and 30%, respectively. From the final price target of NOK 622,07 compared to the price on 31.12.2021 of NOK 609.60, we make a hold recommendation and conclude that SalMar's share price was reasonably priced as of 31.12.2021.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdivurdering av SalMar ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel