Show simple item record

dc.contributor.advisorBarron, Elizabeth
dc.contributor.authorSorenson, Katie
dc.date.accessioned2023-03-14T18:19:36Z
dc.date.available2023-03-14T18:19:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108357647:64336436
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3058235
dc.description.abstractVille produkter og praksis for sanking av ville produkter er allestedsnærværende. Nylig har det vært en gjenoppblomstring av nysgjerrighet i bruken av ville plante- og sopparter. Merkbare trender i bruk og forbruk av ville produkter er dokumentert i den akademiske litteraturen og i spredningen av media og sosiale klubber viet til sanking av ville produkter. Det er imidlertid svært få kvalitative studier som dokumenterer praksis og trender med villproduktsanking i Norge til tross for at det er en populær rekreasjonsaktivitet i hele Norden. Gjennom et nettbasert spørreskjema og semistrukturintervju, hadde denne oppgaven som mål å utforske forholdet mellom mennesker og deres omkringliggende miljøer ved å vurdere rollen til sanking av ville produkter. Hovedforskningsspørsmålet spør om praksis for sanking av ville produkter gjør det mulig for menneskers oppfatning av natur og naturressurser å overskride en kapitalistisk diskurs, og i så fall, hva er implikasjonene av dette for perspektivet til naturressursforvaltning? Resultatene indikerer at en transcendens av kapitalistiske naturdiskurser tilrettelegges gjennom affektive sosio-naturrelasjoner som ligger i vill produktsanking. Sosio-naturrelasjoner dyrker omsorg og respekt for miljøet sammen med ikke-kapitalistiske verdivurderinger av naturressurser. Commons-teori (Bollier & Helfrich, 2019) sammen med feministisk politisk økologi (Clement et al., 2019; Sato & Soto Alarcon, 2019) og ulike økonomier (Gibson-Graham, 2008; 2010) brukes i denne oppgaven for å utforske hvordan en grunnleggende verdiskifte fokusert på de relasjonelle verdiene til natur og naturressurser kan etableres ytterligere innenfor naturressursforvaltningsdiskurs.
dc.description.abstractWild products and practices of wild product gathering are ubiquitous. Recently, there is a resurgence of curiosity in the use of wild plant and mushroom species. Noticeable trends in the use and consumption of wild products are documented in the academic literature and in the proliferation of media and social clubs devoted to wild product gathering. However, there are very few qualitative studies documenting practices and trends of wild product gathering in Norway despite it being a popular recreational activity throughout the Nordic countries. Through an online questionnaire and semi-structure interviewing, this thesis aimed to explore the relationship between humans and their surrounding environments by considering the role of wild product gathering. The main research question asks if practices of wild product gathering enable people’s perceptions of nature and natural resources to transcend a capitalist discourse and if so, what are the implications of this for the perspective of natural resource management? The results indicate that a transcendence of capitalist discourses of nature is facilitated through affective socio-nature relations inherent within wild product gathering. Socio-nature relations cultivate care and respect for the environment along with non-capitalist valuations of natural resources. Commons theory (Bollier & Helfrich, 2019) along with feminist political ecology (Clement et al., 2019; Sato & Soto Alarcon, 2019) and diverse economies (Gibson-Graham, 2008; 2010) are used in this thesis to explore how a fundamental value shift focused on the relational values of nature and natural resources can be further established within natural resource management discourse.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePractice over product: A commons perspective on wild product gathering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record