Show simple item record

dc.contributor.advisorKlingsheim, Karl
dc.contributor.advisorJahren, Sigrun
dc.contributor.authorHirons, Michael S
dc.date.accessioned2022-10-18T17:21:07Z
dc.date.available2022-10-18T17:21:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110283387:65924523
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026827
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI flere tiår har plast vært et uvurderlig materiale da verden kastet seg mot modernitet i en enestående hastighet. På grunn av end-of-life (EOL) miljøpåvirkninger av disse langlivede polymerene, har de blitt en gjennomgripende miljøforurenser i stor skala. Selv om innsamling av plastavfall etter bruk og håndtering av det via sirkulære midler er det ideelle EOL-scenarioet, er realiteten at en betydelig del havner i miljøet. Gitt at havet er det eventuelle hvilestedet for mange av disse avfallsgjenstandene, er det avgjørende å finne måter å samle havplast på og forhindre fremtidig lekkasje for å sikre fremtiden til menneskelig eksistens på planeten. Mens det er en rekke ulike selskaper og interesseorganisasjoner som har tatt tak i dette problemet, er et slikt eksempel i Norge SpillTech. I denne artikkelen ble tre av SpillTechs flaggskipinnsamlingsenheter plassert for en komparativ analyse ved bruk av livssyklusvurdering. Basert på et forhåndsvalgt sett med ti påvirkningskategorier ble disse enhetene sammenlignet fra både midtpunkts- og endepunktsnivå, samt analyserte påvirkninger på grunn av montering og materialinngang versus krav i bruksfasen. Resultatene av denne analysen er ment å være nyttige for produktoptimalisering så vel som for forbruker- og offentlig kunnskap om spørsmålet om havplast og miljøkostnadene forbundet med enhetene som er nødvendige for å løse dette problemet.
dc.description.abstractFor decades, plastics have been an invaluable material as the world catapulted itself towards modernity at an unprecedented rate. Because of the end-of-life (EOL) environmental impacts of these long-lived polymers, they have become a pervasive environmental polluter on a grand scale. While gathering waste plastic after use and handling it via circular means is the ideal EOL scenario, the reality is that a substantial fraction ends up within the environment. Given that the ocean is the eventual resting place for many of these waste items, finding ways to gather ocean plastics and prevent future leakage is paramount to insuring the future of human existence on the planet. While there are a number of various companies and interest groups that have taken to tackling this issue, one such example in Norway is SpillTech. In this paper three of SpillTech's flagship collection devices were slotted for a comparative analysis through the use of Life Cycle Assessment. Based on a pre-selected set of ten impact categories these devices were compared from both the midpoint and endpoint level as well as analyzing impacts due to assembly and material inputs versus requirements in the use phase. The results of this analysis are intended to be useful for product optimization as well as for consumer and public knowledge on the issue of ocean plastics and the environmental costs associated with the devices necessary to address that problem.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Comparative Life Cycle Assessment of SpillTech Waterborne Plastic Waste Removal Systems
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record