Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRød, Jan Ketil
dc.contributor.advisorLujala, Päivi
dc.contributor.authorOgbe, Michael
dc.date.accessioned2022-09-23T07:01:38Z
dc.date.available2022-09-23T07:01:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-6489-4
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020799
dc.description.abstractSummary Countries with high-value natural resources, such as oil and gas, could have better economies and socio-economic development. However, the available literature indicates that many resource-rich developing countries experience conflicts, revenue mismanagement, and underdevelopment, partly because their governments exclude their citizens from revenue management. Hence, concerned scholars encourage such governments to engage their citizens in resource revenue management to avoid the resource curse. Yet, in developing countries, including Ghana, the governments lack adequate staff and finance to engage citizens. However, with the advancement in information and communications technology, governments can inform and get feedback from citizens having mobile phones or tablets with access to the Internet and global positioning systems. Nevertheless, there is a gap in research on how natural resource revenue managers can leverage such technology to engage citizens. Therefore, through four research articles, using both qualitative and quantitative methods, this thesis examined and identified how revenue managers could use geocoded survey platforms to engage citizens in natural resource revenue management. Using the Annual Budget Funding Amount, part of petroleum revenue that finances developmental projects in Ghana, as a case, the thesis answers three specific research questions: To what extent do revenue managers engage citizens in petroleum revenue management? What is the potential of a geocoded survey for engaging citizens in petroleum revenue management? What feedback on petroleum revenue management could a geocoded survey platform collect from citizens? Regarding the first research question, a key finding is that revenue managers need to engage more citizens concerning petroleum revenue utilisation in Ghana. For the second research question, an essential finding is that in a country with the prevalence of smart device usage, petroleum revenue managers can use geocoded survey platforms to engage the citizens. Concerning the third research question, a major finding is that a geocoded survey platform could collect citizens’ preferred options for petroleum revenue utilisation. Scientifically, the thesis contributes to the applicability of geocoded survey platforms in petroleum revenue management to facilitate citizen engagement for transparent and accountable revenue management. Practically, the thesis provides insight into Ghana’s petroleum revenue management with a specific focus on selected revenue-funded projects. Sammendrag Land med verdifulle naturressurser, som olje og gass, har gode forutsetninger for en god økonomisk og sosioøkonomisk utvikling. Tilgjengelig forskningslitteratur indikerer imidlertid at mange ressursrike utviklingsland opplever konflikter, dårlig forvaltning av inntekter og underutvikling, blant annet fordi myndighetene ikke involverer innbyggerne i forvaltningen av olje- og gassinntektene. Derfor oppfordrer bekymrede forskere regjeringer til å engasjere sine innbyggere i ressursinntektsforvaltningen for å unngå ressursforbannelsen. Likevel, i utviklingsland, inkludert Ghana, mangler myndighetene tilstrekkelig personale og økonomi til å engasjere innbyggerne. Imidlertid kan myndigheter utnytte fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og la borgerne bruke sine mobiltelefoner eller nettbrett, med tilgang til Internett og globale posisjoneringssystemer, for å si sine meninger. Til tross for denne muligheten vet vi lite om hvordan naturressursinntektsforvaltere kan utnytte teknologi for å engasjere innbyggerne. Her gi denne avhandlingen et bidrag. Ved fire forskningsartikler der både kvalitative og kvantitative metoder benyttes, undersøkte og identifiserte denne avhandlingen hvordan inntektsforvaltere kunne bruke geokodede spørreundersøkelser for å engasjere innbyggerne i naturressursinntektsforvaltning. Ved å bruke «Annual Budget Funding Amount», en del av petroleumsinntektene som finansierer utviklingsprosjekter i Ghana, som et tilfelle, svarer avhandlingen på tre spesifikke forskningsspørsmål: I hvilken grad engasjerer inntektsforvaltere innbyggerne i petroleumsinntektsstyring? Hva er potensialet til en geokodet spørreundersøkelse for å engasjere innbyggerne i forvaltningen av petroleumsinntektene? Hvilke tilbakemeldinger om petroleumsinntektsstyring kan en geokodet undersøkelsesplattform samle inn fra innbyggerne? Et sentralt funn for det første forskningsspørsmålet er at inntektsforvaltere må engasjere flere borgere i spørsmålet om utnyttelse av petroleumsinntekter i Ghana. For det andre forskningsspørsmålet er et viktig funn at i land med utstrakt bruk av smarte enheter, kan petroleumsinntektsforvaltere bruke geokodede undersøkelsesplattformer for å engasjere innbyggerne. Et viktig funn for det tredje forskningsspørsmålet er at en geokodet spørreundersøkelse kan brukes for å samle inn innbyggernes foretrukne alternativer for bruk av petroleumsinntekter. Avhandlingen bidrar vitenskapelig til anvendeligheten av geokodede spørreundersøkelser i petroleumsinntektsstyring for å gjøre det lettere å engasjere innbyggere for en transparent og ansvarlig inntektsstyring. Praktisk sett gir avhandlingen innsikt i Ghanas petroleumsinntektsstyring med å ha utvalgte inntektsfinansierte prosjekter i fokus.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2022:266
dc.titleCitizen Engagement in High- Value Natural Resource Revenue Management: Evidence from Ghanaen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Human geography: 290en_US
dc.description.localcodeDigital fulltext is not availableen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel