Show simple item record

dc.contributor.advisorHeldal, Frode
dc.contributor.authorSkogseth, Ane Katrine
dc.date.accessioned2022-09-20T17:23:34Z
dc.date.available2022-09-20T17:23:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112633268:113821555
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020002
dc.description.abstractI et stadig mer digitalt samfunn, der kontinuerlig utvikling i informasjonsteknologien presenterer nye muligheter for innovative produkter og tjenester, stilles det økte og ambisiøse krav til offentlig sektor om å oppnå høy grad av digitalisering – og bedre og mer effektive tjenester. Det er avdekket et etterslep i digitaliseringen ved domstolene i forhold til andre offentlige virksomheter i Norge. Formålet med studien er å kunne bruke funnene til å legge til rette for en mer effektiv planlegging og gjennomføring av lignende digitaliseringsprosjekter i framtiden, slik at domstolene på sikt vil kunne foreta en digital transformasjon. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling definert: Hvilken betydning har relasjoner for innføring av digital møteplattform i Norges domstoler? Denne studien tar for seg den betydningen relasjoner påvirker gjennomføringen av digitaliseringsprosjekter og tar utgangspunkt i erfaringene med den nylige innføringen av den digitale møteplattformen Webex ved Norges domstoler. Rent konkret har undersøkelsene blitt gjennomført ved observasjoner og studier av prosjektteamet og de ulike delprosjektteamene, fra slutten av september 2021 til starten av november 2021. Den metodiske tilnærmingen av undersøkelsen er kvalitativ, og dataene er innhentet ved hjelp av dybdeintervjuer og observasjoner av gruppemedlemmer med ulike roller og ansvar i digitaliseringsprosjektet. De empiriske funnene viser at relasjoner har en betydning for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter som det innføringen av den digitale møteplattformen Webex representerer. Blant annet finnes en positiv sammenheng mellom samhandlingsform og formålsnivå i en gruppe. I delprosjekt der fysisk samhandling er den dominerende samhandlingsformen vil formålsnivået, og dermed forutsetningene for å kunne gjennomføre digitalisering på et høyere og mere omfattende nivå, være høyere enn i delprosjekt-grupper med mere innslag av virtuell samhandling. Videre er også de ytre omgivelser betydningsfulle faktorer for formålsnivået – og dermed for evnen til digital endring.
dc.description.abstractIn an increasingly digital world, where continuous developments in information technology present new opportunities for innovative products and services, increased and ambitious demands are placed on the Norwegian public sector to reach a higher degree of digitalization - and better and more efficient services. The Norwegian court system is lagging other public services in Norway in terms of digitalization level and progress. The purpose of this study is to present findings that could lead to more efficient planning and implementation of similar digitalization projects in the future, resulting in the courts eventually being able to successfully perform a digital transformation. The problem statement is as follows: What significance do relations have for the introduction of a digital meeting platform in the Norwegian court system? The study addresses the importance relationships have in affecting the implementation of digitalization projects and is based on the experiences with the recent introduction of the digital meeting platform Webex in the Norwegian court system. Specifically, the investigations have been carried out through observations and studies of the project team and the various sub-project teams, from end of September 2021 through the beginning of November 2021. The methodological approach of the survey is qualitative, and the data have been obtained using in-depth interviews and observations of project group members, with different roles and responsibilities in the digitalization project. The empirical findings show that relationships are important for the implementation of digitalization projects, as represented by the introduction of the digital meeting platform Webex. There is a positive connection between the form of interaction and the level of maturity in a group. In the sub-project groups, where physical interaction is the dominant form of interaction, the maturity level, and thus the foundation for carrying out digitalization at a higher and more comprehensive level, will be higher than in sub-project groups with more virtual interaction. Furthermore, the external environment is also an important factor influencing the maturity level, and thus the abilities for digital change.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjoners betydning for innføring av digital møteplattform
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record