Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnevik Aune, Tina
dc.contributor.authorGrobe, Maren
dc.contributor.authorFahlvik, Hanna
dc.date.accessioned2022-09-20T17:23:03Z
dc.date.available2022-09-20T17:23:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112633268:113616270
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019973
dc.description.abstractEt godt omdømme vil være viktig for å tiltrekke seg de beste talentene, og menneskelige ressurser representerer ofte en betydelig del av investeringen i kunnskapsintensive bedrifter for å overleve i et konkurranseutsatt marked. I denne studien skal vi belyse fenomenet employer branding på sosiale medier, som kan være et aktuelt verktøy for organisasjoner som ønsker å fremstå som en foretrukket arbeidsgiver. Hensikten med studien er å undersøke og synliggjøre hvilke elementer det kan være fordelaktig å inkludere når bedrifter skal gjennomføre employer branding på sosiale medier, samt hvilke kanaler som kan benyttes for å nå ulike målgrupper. For å besvare problemstillingen: “Hvordan kan bedrifter lykkes med employer branding på sosiale medier?”, har forskerne gjennomført kvalitative intervjuer av fem bedrifter innenfor konsulent- og rådgivningsbransjen med ansatte som har sentrale roller i organisasjonens employer branding-strategi. Flere selskaper i bransjen har formalisert employer branding de siste årene, og har rettet et større fokus på merkevarebygging i sosiale medier. Studiens empiri er diskutert opp mot teori og litteratur knyttet til employer branding, strategisk kommunikasjon og sosiale medier. Studiens teori og empiri viser til at employer branding er et svært dagsaktuelt område, som har hatt en oppblomstring de to siste årene, da flere bedrifter innser viktigheten av å drive med merkevare- og omdømmebygging for å fremstå som en foretrukket arbeidsgiver. Det er avdekket flere faktorer å ta i betraktning gjennom studien, for å kunne lykkes med employer branding på sosiale medier. For å kommunisere organisasjons budskap, kultur og verdier, viser både tidligere studier og våre funn at sosiale medier er en velegnet plattform for kommunikasjon, publisering av innhold og informasjonsdeling som anvendes av organisasjoner i sammenheng med employer branding. Videre vil en fleksibel tilnærming kunne være hensiktsmessig for å tilpasse strategien i takt med omgivelsene og trender, ettersom både sosiale medier og interessentenes preferanser stadig er i endring. Dette vil være ressurskrevende arbeid som strekker seg over tid. Studiens funn viser også viktigheten av at organisasjonens ledelse anerkjenner fagområdet employer branding, slik at det blir prioritert tilstrekkelig med ressurser for å oppnå ønskede resultater. Overensstemmelse mellom intern og ekstern kommunikasjon trekkes frem som en viktig faktor for å bygge troverdighet og tillit blant organisasjonens interessenter. Samtidig kan det være fordelaktig for bedrifter å inkludere samfunnsansvar og Employer Value Proposition i sin markedskommunikasjon, dersom de ønsker å bli betraktet som en attraktiv arbeidsgiver.
dc.description.abstractHuman resources often represent a significant part of the investment in knowledge-intensive organizations to compete in a competitive market, and a solid reputation will be vital in attracting the best personnel. The study looks at the phenomena of employer branding on social media, which may be a useful tool for businesses looking to position themselves as a desired employer. The goal of the research is to determine which features are advantageous to add when organizations utilize social media to adopt employer branding, as well as which channels can be used to reach different target groups. To answer the research question, "How can organizations succeed with social media employer branding?", the researchers conducted qualitative interviews with employees who play major roles in the organization's employer branding strategy at five consulting firms. In recent years, several organizations in the industry have standardized employer branding and concentrated more on social media branding. Employer branding, strategic communication, and social media theory and literature are examined in conjunction with the empirical investigation. Employer branding is a very relevant topic today that has exploded in popularity in the last two years as more organizations appreciate the need of investing in branding and reputation building in order to perceived as a chosen employer, according to the study's theory and empirical findings. To be successful with employer branding on social media, they thesis have discovered that there are various variables to consider. Both prior research and our findings suggest that social media is a good medium for communication, content publishing, and information sharing that is utilized in combination with employer branding to promote the organization's mission, culture, and values. Furthermore, because both social media and stakeholder preferences are continually changing, a flexible approach may be necessary to modify the strategy in line with the environment and trends. A flexible approach will require a lot of resources over a longer period. The findings of the study also highlight the necessity of employer branding being recognized by the organization's management to ensure that sufficient resources are prioritized to accomplish the intended objectives. Internal and external communication compliance is emphasized as a critical aspect in establishing credibility and confidence among the organization's stakeholders. At the same time, if corporations want to be considered as a desirable employer, they should include Corporate Social Responsibility and the Employer Value Proposition in their marketing communications.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEmployer Branding i sosiale medier
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record