Show simple item record

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorFlagstad, Martin Johansen
dc.contributor.author
dc.contributor.authorHorgøien, Mathias Malvik
dc.date.accessioned2022-09-16T17:20:36Z
dc.date.available2022-09-16T17:20:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112626089:113828705
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018611
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å komme med et estimat på verdien til egenkapitalen til Equinor ASA og tilhørende aksjekurs per 01.01.2022. Sammen med den faktiske aksjekursen på tidspunktet for verdsettelsen, på henholdsvis 26,17 USD (NYSE) eller 235,9 NOK (OSE), ønsket vi å komme frem til en handlings-strategi. Oppgaven er strukturert basert på en fundamental verdsettelse, hvor vi først kartlegger bransje, selskap og strategiske forhold. Deretter følger en gjennomgang av regnskapet og omgruppering, for å gjøre tallene mer rettet mot investorer. Dette blir etterfulgt av en analyse for risiko og lønnsomhet, samt en beregning av avkastningskrav, både med og uten en brun risikopremie. Til slutt kommer vi frem til et fremtidsregnskap som gir oss verdiene for fri kontantstrøm fra driften til Equinor ASA, og deretter virkelig verdi av egenkapitalen. Helt til slutt, har vi inkludert en komparativ verdsettelse ved bruk av multipler. Masteroppgaven benytter ulike verdsettelsesmetoder, som har fått ulik vekting på den estimerte aksjekursen. Den fundamentale verdsettelsen er vektet høyest med 60 %, og denne verdsettelsen resulterte i en estimert verdi for egenkapitalen på 131,1 milliarder USD, og en aksjekurs på 40,26 USD. Videre ble Equinor ASA verdsatt med en brun risikopremie, som et tillegg til WACC, for å ta høyde for den økte risikoen i petroleumsbransjen knyttet til miljømessige hensyn. Dette ga oss en virkelig verdi på egenkapitalen på 74,0 milliarder USD, samt 22,72 USD som aksjekurs, og verdien ble vektet 20 % i endelig verdsettelse. Til slutt ble det også foretatt en komparativ analyse, som også var vektet med 20 %. Konklusjonen fra analysen var 28,74 USD som aksjekurs, og dermed en verdi på egenkapitalen per 01.01.2022 på 93,6 milliarder USD. Samlet sett, etter vekting, resulterte verdsettelsen i en verdi på egenkapitalen på 112,2 milliarder USD eller 989 milliarder NOK, noe som gir tilhørende aksjekurs på henholdsvis 34,4 USD og 303,6 NOK. Selv med 10 % estimert feilmargin, som gir oss intervallet 31,0 – 37,9 USD, resulterte verdsettelsen i en kjøps-anbefaling per 01.01.2022.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis was to deliver an estimated value of Equinor ASA’s equity and price per share on January 1st, 2022. Combined with the actual trading price of 26,17 USD (NYSE) and 235,9 NOK (OSE) on the date of valuation, we wanted to conclude on a purchasing-recommendation. This thesis is structured based on a fundamental valuation, where we first present and map the business, industry, and strategic factors. Following this, we review the company’s financials and regroup these to better fit an investor perspective. Furthermore, we analyze certain key figures regarding risk and profitability, and calculate the required rate of return for this valuation, both with and without a brown premium. At the end of the thesis, we present the future accounting, which gives us the free cash flow from operations for Equinor ASA, giving us the value of equity. Followed by a comparative analysis using multiples to triangulate our results. This master thesis uses different valuation methods. A fundamental analysis is weighted with 60 %, which is based on the free cash flow from operations, giving us a value for the equity and the stock price. This method gave us an estimated equity worth 131,1 billion USD and corresponding stock price of 40,26 USD. Further we valuated Equinor ASA using a brown-premium, which accounts for the added risks in the petroleum-sector based on environmental concerns. The brown-premium valuation gave us an equity value of 74,0 billion USD and a stock price of 22,72 USD. This method was weighted 20 % in the final valuation. At the end, our results were also weighted with 20 % from a comparative analysis using multiples. The conclusion from this method was a stock price of 28,74 USD giving us a value of equity on January 1st of 93,6 billion USD. After weighing the results of the different valuation methods, we concluded with a value of 112,2 billion USD or 989 billion NOK for the equity of the company, which gives us a stock price of 34,4 USD and 303,6 NOK. With an added 10 % margin of error, giving us the interval 31,0 – 37,9 USD, this resulted in a purchase recommendation on the valuation date, January 1st, 2022.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFundamental verdsettelse Equinor ASA
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record