Show simple item record

dc.contributor.advisorBegim, Ainur
dc.contributor.advisorStrand, Øivind
dc.contributor.authorHaapanen, Janina
dc.date.accessioned2022-08-31T17:20:07Z
dc.date.available2022-08-31T17:20:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:115633639:115634953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014802
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har banknæringen vært gjennom kontinuerlig transformasjon. Digitalisering, nye reguleringer og skjerpet konkurranse preger finanssektoren og nye aktører, som fintechs, har kommet inn i bransjen. Den siste endringen som har formet bransjen enormt har vært EUs reviderte betalingstjenestedirektiv, som også er kjent som PSD2. Direktivet tvinger banker til å gi tilgang til kundedata til tredjepartsleverandører i en sikker digital form med kundenes samtykke. Dataene består av konto- og transaksjonsinformasjon og distribueres gjennom Application Programming Interfaces (API). Formålet med denne studien er å få kunnskap om tekniske og organisatoriske barrierer for open banking og bidra til å tette forskningsgapet ved å spørre: “Hva er de tekniske og organisatoriske barrierene for open banking?”. Forskningen ble utført som en utforskende case-studie og case-selskapet ble valgt fra den nordiske detaljbankbransjen. For caseselskapet ble Nordea Abp valgt ut som en av de største bankene i Norden. Datainnsamlingen besto av semistrukturerte intervjuer med fagpersoner som arbeider i Open Banking-avdelingen i selskapet. Analyse av intervjuutskriftene avdekket flere barrierer som ble kategorisert i to grupper: tekniske barrierer og organisatoriske barrierer. Innenfor disse to gruppene ble til sammen ni ulike temaer identifisert som barrierer. Hovedfunnene i denne forskningen inkluderer at det fortsatt er mange barrierer for open banking. Noen av barrierene var allerede identifisert i tidligere forskning, men studien resulterte også i nye funn. Basert på funnene og tidligere litteratur ble det identifisert fire nye barrierer. De fire barrierene er kommunikasjon av de tekniske kravene og feilsøking, kommunikasjon med interessenter, kunnskap om tjenesten/produktet og ressurser.
dc.description.abstractDuring the last years, the banking industry has been going through continuous transformation. Digitalization, new regulations, and intensified competition are shaping the financial sector and new players, such as fintechs, have entered the industry. The latest change that has tremendously shaped the industry has been the European Union’s Revised Payment Services Directive, which is also known as PSD2. The directive forces banks to give access to customer data to third parties providers in a secure digital form with customers’ consent. The data consists of account and transaction information and is distributed through Application Programming Interfaces (APIs). The purpose of this study is to gain knowledge of technical and organizational barriers to open banking and contribute to closing the research gap by asking: “What are the technical and organizational barriers to open banking?”. The research was conducted as an exploratory case study and the case company was selected from the Nordic retail banking industry. For the case company, Nordea Abp was selected being one of the biggest banks in the Nordics. The data collection consisted of semi-structured interviews with professionals working in the Open Banking department within the company. Analysis of the interview transcripts revealed several barriers that were categorized into two groups: technical barriers and organizational barriers. Within these two groups, in total nine different themes were identified as barriers. The main findings of this research include that there are still many barriers to open banking. Some of the barriers were already identified in prior research, but the study also resulted in new discoveries. Based on the findings and previous literature, four new barriers were identified. The four barriers are communication of the technical requirements and troubleshooting, communication with stakeholders, knowledge of the service/product, and resources.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleBarriers to Open Banking - Case Nordea Abp
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record