Show simple item record

dc.contributor.advisorRedergård, Anne Grete
dc.contributor.authorKlippen, Marie
dc.date.accessioned2022-08-30T17:19:33Z
dc.date.available2022-08-30T17:19:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:46750175
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014542
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Norge er et av landene i verden som har høyest forekomst av diabetes type 1 hos barn og unge. Barn som får diabetes type 1 blir innlagt på en barneavdeling for opplæring i sykdommen sammen med foreldrene sine. Sykepleiere må derfor ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om diabetes. Denne oppgaven har som mål å belyse hva sykepleiere bør vektlegge i veiledningen av barn med nyoppdaget diabetes type 1. Målet er at familien får nok kunnskap om sykdommen til å oppnå selvstendighet i hverdagen. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor det har blitt innhentet syv forskningsartikler fra søk i Cinahl og Medline, som er to av Helsebibliotekets databaser. Resultat: Sykepleiere bør vektlegge det psykologiske aspektet ved å ha fått en kronisk sykdom i veiledningen. Veiledningen må også være individuell tilpasset og ta for seg barnets utviklingsnivå. Resultatene viser at veiledningen må foregå som et samspill mellom barnet, foreldrene og sykepleieren. Sykepleieren bør vektlegge å gi tilstrekkelig informasjon om sykdommen og praktisk veiledning til både barnet og foreldrene. Konklusjon: Sykepleieren bør vektlegge å bli kjent med barnet og foreldrene, og tilpasse veiledningen etter deres behov og forutsetninger. Sykepleieren bør veilede familien om hvordan de skal forholde seg til sykdommen i hverdagen. Veiledningen skal blant annet beskrive insulinbehandling, blodsukkerregulering, karbohydratvurderinger og behandlingsmål. Hensikten med veiledningen er at familien skal oppnå selvstendighet ved utskrivelse fra sykehuset. Sykepleiere bør derfor vektlegge at familien føler seg trygge på behandlingen før hjemreise. Nøkkelord: Diabetes type 1, barn, veiledning, sykepleie
dc.description.abstractBackground: Norway is one of the countries in the world with the highest incidence of type 1 diabetes among children and young people. Children who are diagnosed with type 1 diabetes are hospitalized at a pediatric ward for education and training in their newly discovered diagnose, together with their parents. Therefore, nurses are required to have sufficient knowledge and skills about diabetes. This thesis aims to describe what nurses should emphasize in the patient education of children with newly discovered type 1 diabetes. Methodology: This thesis is a literature review where seven articles have been selected from searches in Cinahl and Medline. Result: The patient education should emphasize the psychological aspect of having a chronic disease. The patient education should be personalized and adapted to the child's level of understanding. The results show that the patient education should be an interaction between the child, the parents and the nurse. The patient education should provide information about the disease as well as practical guidance to the child and its parents. Conclusion: The nurse should strive for establishing a good relationship with the child and the parents, and adapt the patient education to their needs and sitation. The nurse should educate the family on how to deal with the disease in the everyday life. In addition, the nurse should teach about insulin treatment, blood glucose monitoring, carbohydrate counting and the treatment goals of diabetes. The purpose of the patient education is to make the family confident with self-management by the hospital discharge. The nurses should therefore emphasize that the family feel confident in the treatment before leaving back home. Keywords: Type 1 diabetes, children, patient education, nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVeiledning til barn med nyoppdaget diabetes type 1
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record