Show simple item record

dc.contributor.advisorRichard Glavee-Geo
dc.contributor.authorHelle, Even
dc.contributor.authorAlnes, Lennart T.
dc.date.accessioned2022-08-30T17:19:19Z
dc.date.available2022-08-30T17:19:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:115635883:115795633
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014536
dc.description.abstractFormål - Hovedformålet med denne studien er å finne ut hvordan bedrifter kan utnytte marin plastforsøpling ved å integrere sirkulære forretningsmodeller. Den vil identifisere forretningsmuligheter og utfordringer for bruk av resirkulerte fiskeredskaper, og hvordan implementeringen av utvidet produsentansvar vil påvirke dette. I tillegg tar den for seg hvordan regjeringen kan bidra til økt gjenvinning, verdiskaping og utnyttelse av plastressurser i fiskeredskap-industrien med en mer sirkulær økonomi. Design og metodikk – En multippel case-studie ble brukt med tre nøkkelaktører i verdikjeden. For datainnsamling har vi gjennomført semi-strukturerte intervjuer av ansatte og ledere. Funn – Funn viser at det er fem nøkkelroller i verdikjeden for resirkulert fiskeredskap: Produsent, fiskefartøy, havnemottak, resirkuleringsanlegg og kunder av resirkulert plast. For resirkulerte fiskeredskaper utviklet vi fem bærekraftige verdiskapingsfaktorer når det gjelder muligheter og utfordringer: Gjenbruk/reparasjon, design, tilsetningsstoffer, materialgjenvinning og energigjenvinning. Teoretiske implikasjoner – Denne studien legger til interessentteori, og teori om bærekraftig verdiskaping og utvidet produsentansvar. I tillegg bidrar studien ved å utforske faktorene som bidrar til å forklare hvordan de ulike rollene til verdikjedeaktører bidrar til bærekraftig verdiskaping i resirkulert fiskeredskapsindustri. Praktiske implikasjoner - Funnene i denne studien gir verdifulle styrings- og politiske instrumenter som kan hjelpe bransjens verdiskapingspotensiale. Dette innebærer implikasjoner for produsenter, fiskefartøy, oppdrettsanlegg og ulike mottak.
dc.description.abstractPurpose - The main purpose of this study is to find out how companies can utilize marine plastic litter by integrating circular business models. It will identify the business opportunities and challenges for the use of recycled fishing gear, and how the implementation of extended producer responsibility will affect. In addition to this, it addresses how the government can contribute to increased recycling, value creation and utilization of plastic resources in the fishing gear industry with a more circular economy. Design and Methodology – A multiple case study was applied with three key actors in the value chain. For data collection, we conducted semi structured interviews of employees and managers. Findings - Findings shows that there are five key roles in the recycled fishing gear value chain: Producer/manufacturer, fishing vessels, port reception facility, recycling facility, and recycled plastic customers. For recycled fishing gear, we developed five sustainable value creation factors in terms of opportunities and challenges: Reuse/repair, design, additives, material recycling and energy recovery. Theoretical implications – This study adds to stakeholder theory, and theory about sustainable value creation and extended producer responsibility. Additionally, the study contributes by exploring the factors that help explain how the different roles of value chain actors contributes to sustainable value creation in the recycled fishing gear industry. Practical implications - The findings of this study provide valuable managerial and policy instruments that can help the value creation potential of the industry. This involves implications for manufacturers, fishing vessels, fish farms and different receptions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCircular Business Models: A multiple case study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record