Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLongva, Kjersti Kjos
dc.contributor.advisorFjørtoft, Barbro Elisabeth
dc.contributor.authorHauken, Andrea Fjellestad
dc.contributor.authorKleppe, Benedicte Drevland
dc.date.accessioned2022-08-30T17:19:17Z
dc.date.available2022-08-30T17:19:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:115635883:115795663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014535
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven er å utforske faktorer som de ulike interessentene ser på som viktige for en praksisplass av høy kvalitet i forretningsutdanning. I forbindelse med et globaliserende arbeidsmarked i stadig endring, har praksisplasser blitt svært aktuelt å implementere i utdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2021). Det er blitt viktigere for både universiteter og bedrifter at studentene får riktig kunnskap og blir forbedret til arbeidslivet. Siden dagens studenter er morgendagens kolleger, arbeidsgivere og jobbskapere, vil det være viktig å få informasjon om hva de ulike interessentene ser på som viktige faktorer for å oppnå en praksisplass av høy kvalitet. Teorien som brukes i denne masteroppgaven er basert på definisjonen av praksis og hva en interessent er. Videre er det studier om roller i praksis, motivasjon, kommunikasjon, veiledning og evaluering av praksis. Det er også studier om fordeler ved å implementere praksisplasser og kognitiv læringsmodell. Masteroppgaven er basert på en kvalitativ studie, hvor semistrukturerte intervjuer er brukt for å samle informasjon. Det er gjennomført intervjuer av åtte interessenter, hvorav tre er universiteter, tre er studenter og to er bedrifter. Basert på vår forskning kan vi i hovedsak konkludere med åtte viktige faktorer som bør være på plass for å oppnå et praksisopphold av høy kvalitet. Disse faktorene er: å ha lang nok praksisperiode, å bli behandlet som en reell medarbeider, ha relevante og meningsfulle arbeidsoppgaver, og at interessenter har like forventninger til en praksisplass. Videre at motivasjonen blant alle interessenter er høy, effektiv kommunikasjon mellom interessentene, en god mentor som tar ansvar og bryr seg, og at man tenker nøye gjennom hvilken vurderingsform som passer best for praksisplassen. Å oppnå disse faktorene krever tettere samarbeid mellom universiteter, studenter og bedrifter. Ved å implementere disse faktorene kan man med stor sannsynlighet forberede studentene i større grad for senere arbeidsliv.
dc.description.abstractThe aim of this master's thesis is to explore factors that the various stakeholders see as important for a high-quality internship in business education. In connection with a globalizing labor market in constant change, internships have become very relevant to implement in education (Kunnskapsdepartementet, 2021). It has become more important for both universities and companies that students gain the right knowledge and are improved for working life. Since today's students are tomorrow's colleagues, employers, and job creators, it will be important to get information about what the various stakeholders see as important factors in achieving a high-quality internship. The theory used in this master's thesis is based on the definition of internship and what a stakeholder is. Furthermore, there are studies on roles in internships, motivation, communication, mentoring and evaluation of an internship. There are also studies on benefits of implementing internships and cognitive apprenticeship model. The master's thesis is based on a qualitative study, where semi-structured interviews have been used to gather information. Interviews were conducted with eight stakeholders, of which three are universities, three are students and two are companies. Based on our research we can mainly conclude with eight important factors that should be in place in order to achieve a high-quality internship. These factors are: to have a long enough internship, to be treated like a real employee, to have relevant and meaningful work tasks, and that stakeholders have equal expectations regarding an internship. Furthermore, that the motivation among all stakeholders is high, effective communication between the stakeholders, a good mentor who takes responsibility and cares, and that you think carefully about which form of assessment best suits the internship. Achieving these factors requires closer collaboration between universities, students and companies. By implementing these factors, one can with high probability prepare students to a greater extent for later working life.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUniversity-industry collaboration: important factors, opportunities and challenges when collaborating on business internship
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel