Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMagne, Trine A
dc.contributor.authorLian, Oda Marie
dc.contributor.authorStange, Linn Cecilie
dc.date.accessioned2022-08-26T17:19:14Z
dc.date.available2022-08-26T17:19:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013913
dc.description.abstractAbstrakt Hensikt: I 2020 ble 8917 personer i Norge innlagt på forskjellige sykehus grunnet hjerneslag (Fjærtoft et al., 2021). For å kunne komme tilbake til sine hverdagsliv er rehabilitering et viktig tiltak. Hensikten med denne bacheloroppgaven i ergoterapi er å se på hvordan man kan forstå bruk av ADL i rehabilitering etter hjerneslag, med utgangspunkt i CMOP-E. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, som benytter scoping review for metode. Det er benyttet tre ulike databaser for å innhente relevant litteratur, herunder Oria, Amed og Pubmed. Analyse av utvalgte artikler baserer seg på systematisk tekstkondensering. Resultat: Ti artikler omhandlende rehabilitering ved hjerneslag ble benyttet i resultatkapitlet. Resultatene er fordelt inn i kategoriene person, meningsfulle aktiviteter og omgivelser. Resultatene viser til bruk av ADL i rehabilitering med utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. ADL i rehabilitering etter hjerneslag blir brukt for å øke selvstendighet. Dette gjøres ved å bedre tilfredshet med aktivitetsutførelse og sikre klientsentrering. Oppsummering: Bruk av ADL i rehabilitering etter hjerneslag med utgangspunkt i CMOP-E, blir brukt for å fremme personen sin aktivitetsutførelse i aktiviteter og omgivelser. ADL blir også brukt for å sikre klientsentrert praksis, som bidrar til økt motivasjon og mestring i meningsfulle aktiviteter. En persons ADL, er forskjellig fra person til person. Nøkkelord: hjerneslag, rehabilitering, ADL, klientsentrert praksis, CMOP-E.
dc.description.abstractAbstract Purpose: In 2020, 8917 people in Norway were admitted to various hospitals due to stroke (Fjærtoft et al., 2021). In order to be able to return to their everyday lives, rehabilitation is an important measure. The purpose of this bachelor's thesis in occupational therapy is to look at how to understand the use of ADL in rehabilitation after stroke, based on CMOP-E. Method: The thesis is a literature study, which uses scoping review for method. Three different databases have been used to obtain relevant literature, including Oria, Amed and Pubmed. Analysis of selected articles is based on systematic text condensation. Result: Ten articles concerning rehabilitation in stroke were used in the results chapter. The results are divided into the categories person, meaningful activities and environment. The results refer to the use of ADL in rehabilitation based on the dynamic interaction between person, activity and environment. ADL in rehabilitation after stroke is used to increase independence. This is done by improving satisfaction with activity execution and ensuring client centering. Summary: The use of ADL in rehabilitation after stroke based on CMOP-E, is used to promote the person's activity performance in activities and surroundings. ADL is also used to ensure client-centered practice, which contributes to increased motivation and mastery of meaningful activities. A person's ADL, differs from person to person. Keywords: stroke, rehabilitation, ADL, client-centered practice, CMOP-E.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleADL i rehabilitering etter hjerneslag.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel