Show simple item record

dc.contributor.advisorSigmundsson, Hermundur
dc.contributor.authorToen, Emilie
dc.date.accessioned2022-08-06T17:19:32Z
dc.date.available2022-08-06T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109732373:37367405
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010469
dc.description.abstractForskning rundt psykologiske faktorers påvirkning på prestasjoner har gjennom tidene vist å ha tilsynelatende sammenhenger som grunner i faktorer rundt motivasjon og læring. Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på psykologiske faktorers påvirkning på akademisk prestasjon. Ved å se nærmere på faktorene Grit, Self-Efficacy, Passion og Flow kan det avdekkes sentrale momenter viktig for å kunne si noe om – og optimalisere – læring som fremmer prestasjon på universiteter på en effektiv måte. Studiet ble utført på studenter ved NTNU som var aktivt studerende. Deltakere ble hentet inn med elektronisk spørreskjema, og utvalget besto av 88 deltakere, hvor 61 var kvinner og 27 var menn. Hovedvekt av deltakere var fra fagretningene Samfunnsfag & Psykologi og Pedagogiske retninger. Korrelasjonsanalyser indikerer signifikante sammenhenger mellom Akademisk prestasjon og faktorene Grit og Self-Efficacy, hvor videre multippel regresjon viser at Grit har signifikant forklaringskraft i variansen for Akademisk Prestasjon. Korrelasjonsanalyser viser også at alle de psykologiske faktorene har signifikant sammenheng, men hierarkisk multippel regresjon avdekker at Grit og Self-Efficacy signifikant forklarer stor del av variansen av Flow, som viser viktigheten av denne faktoren – og det kan derfor hypotesiseres rundt Flow som medierende faktor for påvirkning på Prestasjon. Diskusjon rundt funn grunnes i teoretisk forankring for alle faktorene, og det dannes en konseptuell modell som illustrerer oversiktlig forventede funn og faktiske funn. Studien medbringer et nyansert bilde på hva som fører til akademisk prestasjon for studenter. Resultatene gir grunnlag for videre refleksjoner omkring muligheter for intervensjoner som kan gjøres for å optimalisere læringsforhold og læringsutbytte på fagretningene som tilbys på NTNU. Begrensninger, nytteverdi og anbefalinger for videre forskning gjøres rede for, og det drøftes i hvilken grad disse har implikasjoner for denne studien. Stikkord: Passion, Grit, Self-Efficacy, Flow, Akademisk prestasjon, NTNU, psykologiske faktorer, deliberate practice
dc.description.abstractResearch on the influence of psychological factors on performance has over time shown to have apparent connections as reasons in factors around motivation and learning. The purpose of this thesis is to look more closely at the influence of psychological factors on academic achievement. By looking more closely at the factors Grit, Self-Efficacy, Passion and Flow, key factors can be identified that are important in order to be able to say something about - and optimize - learning that promotes achievement at universities in an effective way. The study was carried out on students at NTNU who were active students. Participants were brought in with an electronic questionnaire, and the sample consisted of 88 participants, of which 61 were women and 27 were men. The main emphasis of participants was from the disciplines Social Sciences & Psychology and Pedagogical directions. Correlation analyzes indicate significant correlations between Academic Performance and the factors Grit and Self-Efficacy, where further multiple regression shows that Grit has significant explanatory power in the variance for Academic Performance. Correlation analyzes also show that all the psychological factors are significantly related, but hierarchical multiple regression reveals that Grit and Self-Efficacy significantly explain much of the variance of Flow, which shows the importance of this factor - and it can therefore be hypothesized around Flow as a mediating factor for impact on Performance. Discussion of findings is based on a theoretical basis for all the factors, and a conceptual model is formed that illustrates clearly expected findings and actual findings. The study brings a nuanced picture of what leads to academic achievement for students. The results provide a basis for further reflections on opportunities for interventions that can be made to optimize learning conditions and learning outcomes in the disciplines offered at NTNU. Limitations, usefulness and recommendations for further research are explained, and the extent to which these have implications for this study is discussed. Keywords: Passion, Grit, Self-Efficacy, Flow, Academic achievement, NTNU, psychological factors, deliberate practice
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykologiske faktorers påvirkning på Akademisk prestasjon for universitetsstudenter - En kvantitativ studie på Grit, Self-Efficacy, Passion og Flow
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record