Show simple item record

dc.contributor.advisorTovmo, Per
dc.contributor.authorFølstad, Hanne
dc.contributor.authorGran, Johanne
dc.date.accessioned2022-07-27T17:19:49Z
dc.date.available2022-07-27T17:19:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114729183:44770931
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008934
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hva som driver migrasjonstrømmer mellom kommunegrenser i Norge. Målet er å finne kausale sammenhenger mellom nettomigrasjon og et utvalg forklaringsvariable. I tillegg gjennomføres en casestudie på Indre Fosen for å undersøke hvorfor denne kommunen, i motsetning til nærliggende kommuner, opplever fraflytting. Analysen tar utgangspunkt i data fra norske kommuner hentet fra Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata. Vi har benyttet Pooled OLS og Random effects for å estimere sammenhenger mellom nettomigrasjon og forklaringsvariablene. Vår analyse tyder på at en kombinasjon av økonomiske og sosioøkonomiske faktorer på- virker en kommune sin nettomigrasjon. Vi finner en positiv og signifikant effekt av gjen- nomsnittlig privat inntekt på kommunenivå, men en negativ effekt av inntekt på regions- nivå. Vi estimerer en positiv og signifikant effekt av både sentralitet, gjennomsnittsalder og pendling. I casestudien har vi sett på observert nettomigrasjon i Indre Fosen opp mot predikert netto- migrasjon. Da observasjonene avviker i stor grad fra predikert verdi, konkluderer vi med at estimert modell ikke beskriver situasjonen i Indre Fosen godt nok. Estimert modell eks- kluderer mange faktorer som påvirker nettomigrasjonen i Indre Fosen, og mye tyder på at en broforbindelse over Trondheimsfjorden kan være en del av svaret.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate what drives migration flows between munici- pal borders in Norway. We aim to find causal connections between net migration and a selection of explanatory variables. In addition, a case study is conducted on Indre Fosen, which investigates why they, in contrast to nearby municipalities, experience relocation among their population. The analysis is based on data from norwegian municicpalities obtained from Statistics Norway and Norwegian Center for Research Data. We have used both Pooled OLS and Random effects when estimating connections between net migration and the explanatory variables. Our analysis suggests that a combination of both economic and socio-economic factors affects a municipality’s net migration. The effect of average private income at a municipal level is both positive and significant, but at a regional level, we find a negative effect of income. We estimate a positive and significant effect of centrality, average age and com- muting outside the region. In the case study, we have analyzed at the observed net migration in Indre Fosen against predicted net migration. As the observations deviate to a large extent from the predicted value, we conclude that the estimated model does not describe the situation in Indre Fo- sen well enough. The estimated model excludes many factors that affects net migration in Indre Fosen, and there are many indications that a bridge across the Trondheim Fjord may be part of the solution.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMigrasjon mellom norske kommuner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record