Show simple item record

dc.contributor.advisorEerola, Malin
dc.contributor.authorSulutvedt, Maren
dc.contributor.authorMoser, Anna Brigitte Kleven
dc.date.accessioned2022-07-23T17:20:10Z
dc.date.available2022-07-23T17:20:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008007
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan aktivitetshjelpemidler kan påvirke deltakelse for barn i barneskolealder med en fysisk funksjonsnedsettelse. Vi ønsket å se hvordan barn opplever og bruker aktivitetshjelpemidlene sine i aktivitet. Metode: Metoden som er brukt gjennomgående er scoping review, og analyse av data er inspirert av systematisk tekstkondensering. Materialet til oppgaven er samlet inn gjennom et systematisk litteratursøk i databasene PubMed, AMED, SPORTDiscus, Oria, MedLine, Psycinfo og SveMed+. Problemstilling besvares ved bruk av begreper innenfor den ergoterapeutiske modellen MOHO og seks fagfellevurderte forskningsartikler. Resultat: Fem kategorier er utformet etter gjennomgang av materiale. Kategoriene beskriver deltakelsesfaktorer for barn med fysiske funksjonsnedsettelser. Kategoriene er mestring, tilhørighet i gruppe, selvstendighet, aktivitetshjelpemidlers utforming og forutsetninger for bruk av aktivitetshjelpemidler. Konklusjon: Flere forhold ved aktivitetshjelpemidler virker å kunne påvirke deltakelse, og bidra til at barn kan gjøre de aktivitetene de ønsker. Dette kan føre til at barnet får sin ønskede aktivitetsidentitet. Når aktivitetshjelpemiddelet bidrar til at barnet er tilfreds med balansen mellom aktivitetsidentitet og aktivitetskompetanse kan det føre til vellykket aktivitetsadaptasjon. Det kan antas at ergoterapeuter har en viktig rolle for å muliggjøre deltakelse for barn ved implementering av aktivitetshjelpemidler. Nøkkelord: aktivitetshjelpemiddel, barn, deltakelse, aktivitet og ergoterapi
dc.description.abstractPurpose: This thesis examines how adaptive equipment affects the participation of children with physical impairment in primary school-age. We wanted to explore how children experience and use their adaptive equipment in occupations. Methods: The method used in this thesis is scoping review and systematic text condensation was used as inspiration for analyzing the data. The material was collected through systematic research in the databases PubMed, AMED, SPORTDiscus, Oria, MedLine and SveMed+. In our discussion of the research question, we use the Model of Human Occupation (MOHO), and six peer-reviewed studies. Results: In our review we identified five main categories for successfully implementing adaptive equipment. The categories describe factors of participation for children with physical impairment. The categories are mastery, belonging, independence, design of the adaptive equipment and prerequisites for using the adaptive equipment. Conclusion: Factors about the adaptive equipment seem to affect participation and contribute in a way that enable children to participate in their preferred occupations. This may let the child have its desired occupational identity. When the adaptive equipment contributes to make the child feel satisfied with the balance between its own occupational identity and occupational competence, it may lead to a successful occupational adaption. Occupational therapists may have an important role to enable participation for children by implementing adaptive equipment. Key words: adaptive equipment, children, participation, occupation, occupational therapy
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAktivitetshjelpemidler og deltakelse for barn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record