Show simple item record

dc.contributor.advisorKjørstad, Kristian Haugen
dc.contributor.authorLysholm, Margrethe Gabrielsen
dc.contributor.authorJacobsen, Markus Elnan
dc.date.accessioned2022-07-21T17:19:20Z
dc.date.available2022-07-21T17:19:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107342744:48754731
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007579
dc.description.abstractHensikt: Utforske profesjonelle musikeres opplevelser og erfaringer med å bruke høreapparater ved musikkutøvelse, hvordan lyden oppfattes og hvilken påvirkning dette har på arbeidslivet. Metode: Kvalitativ fenomenologisk intervjustudie. Profesjonelle orkestermusikere gjennomgikk et semistrukturert intervju, som senere ble transkribert og deretter analysert med systematisk tekstkondensering. Utvalg: Tre deltakere med musikkutdanning, som utøver musikk på profesjonelt nivå i symfoniorkestre. Samtlige deltakere spiller et blåseinstrument, har en hørselsutfordring og benytter høreapparater. Resultat: Alle deltakerne opplever at høreapparater er et godt hjelpemiddel til taleoppfattelse. Deltakerne forteller om en rekke utfordringer knyttet til høreapparatbruk ved lytting til- og utøving av musikk. Datamaterialet er inndelt i fem kategorier: (1) utfordringer i jobb, (2) opplevelsen av lyd, (3) helse, miljø og sikkerhet, (4) personlige faktorer, og (5) livskvalitet og bekymringer. Samtlige kategorier er videre inndelt i to til fem underkategorier. Viktige funn er at deltakerne har behov for å oppfatte dirigentens verbale instruksjoner, at det finnes et behov for demping av lyd, samt at høreapparatene ikke oppleves som tilstrekkelige for bruk i musikkutøvelse. Konklusjon: Høreapparatene oppleves ikke tilstrekkelige for gjengivelse av musikk, da lyden ofte oppleves komprimert, forvrengt eller unaturlig. Utfordringene knyttet til gjengivelsen av musikk fører til at høreapparatene ikke benyttes ved orkesterøvelse, og resulterer i at nødvendige behov ikke blir dekt. Stigmatisering og holdninger i musikkmiljøet er også faktorer som fører til at høreapparater ikke benyttes på orkesterøvelse. Profesjonelle orkestermusikere opplever ikke at høreapparater er et tilstrekkelig hjelpemiddel i arbeidshverdagen. Det finnes et behov for å utvikle høreapparater som egner seg bedre for musikk for å fremme bruk og dekke behov.
dc.description.abstractObjective: Investigate professional musicians’ experiences performing music with hearing aids, how the sound is perceived and how it influences their working life. Method: Qualitative phenomenological interview study. Semi-structured interviews were conducted on professional orchestra musicians, before transcribing and analysing the data using systematic text condensation. Study sample: Three participants with music education working on a professional level, performing music in symphony orchestras. All participants are wind players, have a hearing deficit and are hearing aids users. Results: All participants experiences hearing aids to be a sufficient aid for speech perception. The participants have similar experiences and challenges related to hearing aid use when listening to- and performing music. Five categories emerged from the data: (1) workplace challenges, (2) sound perception, (3) health, safety and environment, (4) individual factors, and (5) life quality and concerns. All categories are separated in two to five subcategories. Important findings are: participants need to hear the conductor’s instructions, the need for earplugs to reduce sound exposure, and the feeling that the hearing aids are inadequate to use in musical performance. Conclusion: The musicians experience that the hearing aids gives an inadequate sound reproduction, as the music is frequently perceived as compressed, distorted, or unnatural. A consequence of the sound reproduction challenges is the inability to use the hearing aids at orchestra rehearsals, which results in a lack of meeting necessary needs. Stigmatization and attitudes among musicians are also reasons why hearing aids are not used in orchestra rehearsals. Professional musicians experience that the hearing aids are an inadequate aid in their everyday working life. There is a need to develop hearing aids better fit for music to promote use and cover the needs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProfesjonelle musikeres erfaringer med bruk av høreapparater ved musikkutøving - en kvalitativ studie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record