Show simple item record

dc.contributor.advisorRangøy, Knut Arne
dc.contributor.authorSimensen, Ingrid
dc.date.accessioned2022-07-20T17:19:48Z
dc.date.available2022-07-20T17:19:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:48201227
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007357
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Postoperativ smerte er sett på som en utfordring over store deler av verden. Til tross for at det de siste årene er gjort fremskritt innen forståelse av smerte, fysiologi og farmakologi har det ikke medført store forbedringer. Studier de siste årene viser at sykepleiere ofte undervurderer smertene til pasientene. Smertelindring er en viktig oppgave for sykepleieren, da utilstrekkelig smertelindring kan medføre komplikasjoner som gir varige skader. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke kunnskaper og holdninger sykepleier har i behandling av smerter. Oppgaven har som mål å svare på følgende problemstilling: «Hvordan påvirker kunnskap og holdninger hos sykepleier postoperativ smertelindring hos pasienter som har gjennomgått kirurgiske inngrep?» Metode: En litteraturstudie med sju forskningsartikler. Det er også benyttet pensumlitteratur fra sykepleie, andre fagbøker og relevante oppslagsverk. Resultat: Studien viser at sykepleiere undervurderer postoperative smerter hos pasienter, og sjeldent inkluderer pasientene i vurderingen av smerter. Sykepleiere mangler kunnskap om hvordan smerter påvirker pasienten og bruken av opioider. Kartleggingsverktøy er viktig i postoperativ smertebehandling, men benyttes i varierende grad. Smerte består av flere dimensjoner, og flerdimensjonale kartleggingsverktøy er et godt verktøy. Konklusjon: Kunnskap og holdninger hos sykepleier har en avgjørende rolle i behandling av postoperative smerter. Sykepleiere må inneha kunnskap om at smerte er individuelt og at det kun er pasienten som kan kjenne denne. Kunnskap om bruk av opioider må økes. Kartleggingsverktøy er et godt verktøy i behandling av smerter, og bør brukes systematisk. Det bør gjennomføres fremtidig forskning i bruk av flerdimensjonale kartleggingsverktøy. Nøkkelord: smertelindring, sykepleier, kunnskap, holdning, kartleggingsverktøy
dc.description.abstractAbstract Background: Postoperative pain is seen as a challenge across several parts of the world. Despite the fact that advances have been made in understanding pain, physiology and pharmacology in recent years, this has not led to major improvements. Studies done in recent years show that nurses often underestimate patient’s pains. Pain relief is an important task for the nurse, as insufficient pain relief can lead to complications that cause lasting injuries. The purpose of the thesis is to investigate the knowledge and attitudes of nurses in the treatment of pain. The thesis aims to answer the following issue: “How do the knowledge and attitudes of nurses affect the postoperative pain relief of patients who have undergone surgical procedures?” Method: A literature study with seven research articles. Literature from the syllabus, other textbooks and relevant reference works have also been used. Results: The study shows that nurses underestimate the postoperative pain of patients, and rarely include the patients when assessing pain. Nurses lack knowledge about how pain affects the patient and the use of opioids. Mapping tools are important in postoperative pain management, but they are used to varying degrees. Pain consists of several dimensions, and multidimensional mapping tools is a good aid. Conclusion: The knowledge and attitudes of nurses play a crucial role in the treatment of postoperative pain. Nurses must have knowledge that pain is individual and that only the patient can feel this. Knowledge about the use of opioids must be increased. Screening tools is a good tool in the treatment of pain and should be used systematically. Future research should be done about the use of multidimensional mapping tools. Keywords: pain management, nurse, knowledge, attitude, mapping tools
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePostoperativ smertelindring: Kunnskap og holdninger hos sykepleiere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record