Show simple item record

dc.contributor.advisorJanne Marita Alvestad Liaaen
dc.contributor.authorSverre Frantzen
dc.contributor.authorAndré Krogstad
dc.date.accessioned2022-07-19T17:21:28Z
dc.date.available2022-07-19T17:21:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443282
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006986
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Arbeid som meningsfull aktivitet for personer med rusproblem Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse viktigheten av det å være i arbeid for rusmisbrukere. Det er viktig å kjenne at man er med og deltar i samfunnet og bruker sine ressurser, når man er i meningsfull aktivitet. Metode: Scoping review ble benyttet for å få en oversikt over temaet arbeid og rus. Databasene som ble brukt var Oria og Idunn. Det ble valgt ut fem artikler som skulle belyse problemstillingen samt en ergoterapeutisk teori. Resultat: Det ble funnet flere funn som påvirker hvordan et arbeidstilbud påvirker aktivitet og deltakelse for personer med rusproblematikk. Det som er med å påvirke er meningsfullhet, mestring, sosialt fellesskap, lønn og yrkesveiledning. Konklusjon: Vi ser gjennom oppgaven at meningsfullhet, mestring, sosialt fellesskap, lønn og yrkesveiledning påvirker hvordan et arbeidstilbud påvirker aktivitet og deltakelse for personer med rusproblematikk. Arbeidstilbud bidrar til at personer med rusproblem har meningsfulle aktiviteter å gå til. Nøkkelord: Rus, psykiatri, meningsfull aktivitet, arbeid, recovery og occupational justice
dc.description.abstractAbstract: Titel: Work as a meaningful activity for people with substance abuse problems Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to highlight the importance of being in a job for people who misuse illegal drugs. It is important to know you are participating in society and using your resources where you are in meaningful activity. Method: Scoping review was used to get an overview of the topic of work and intoxication. The databases we used were Oria and Idunn. Five articles were selected to highlight our issue. We also included an occupational therapy theory. Result: Several findings were found that affect how and job offers affect activity and participation for people with substance abuse problems. What influences is meaningfulness, mastery, social community, salary and vocational guidance. Conclusion: Through the bachelor's we see that meaningfulness, mastery, social community, salary and vocational guidance affects how a job offer affects activity and participation for people with substance abuse problems. Job offer contributes to people with substance abuse problems having meaningful activities to go to. Keywords: Drugs, psychiatry, meaningful activity, work, recovery and occupational justice
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeid som meningsfull aktivitet for personer med rusproblem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record