Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHadders, Hans
dc.contributor.authorSæther, Kathinka Elise
dc.date.accessioned2022-07-19T17:21:03Z
dc.date.available2022-07-19T17:21:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:47296597
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006960
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAbstrakt Innledning/bakgrunn: Å ivareta pårørende er en viktig oppgave man har som syke-pleier og er en sentral del av å gi helhetlig omsorg. Forskning viser at ved lite erfaring innen palliativ pleie kan sykepleiere oppleve et ubehag for å initiere til samtaler med pårørende om døden og den palliative fasen. I denne studien er hensikten å undersøke sykepleiere sine erfaringer om ivaretakelse av pårørendes informasjonsbehov, og hvor-dan ulik kompetanse blant sykepleiere virker inn på ivaretakelse av pårørende. Metode: Det ble anvendt kvalitativ metode for å undersøke sykepleiernes opplevelser og tanker relatert til informasjonsbehovet til pårørende. Det ble foretatt fire semistruk-turerte individuelle intervju av sykepleiere med erfaring innen palliativ pleie. Første utkastet av dataene ble bearbeidet og analysert inspirert av Dalland sine analyseprinsipper. Dataene ble delt inn i tre hovedkategorier og syv underkategorier. Resultat: Resultatene viser at åpen kommunikasjon med pårørende var et av de mest sentrale fokusområdene. En viktig rolle som sykepleier er å ta ansvar når man registrerer at pårørende har behov for mer informasjon. Behovet for informasjon er en prosess som krever kontinuitet og gjentakelser, samt at pårørende til enhver tid er oppdatert. Pårørende og pasient har ofte ulikt informasjonsbehov og det er viktig å sette av tid, eliminere faktorer som kan forstyrre og tilrettelegge omgivelsene hvor samtalene skal foregå. Det er behov for et større fokus på rom for refleksjon, veiledning og undervisning om pårørende. Konklusjon: Studien fremhever viktigheten av at informasjonsbehovet til pårørende blir ivaretatt. Det er viktig med tidlig kartlegging av informasjonsbehovet til pårørende for å vite hva de ønsker informasjon om, samt hvor mye de ønsker å vite. Denne studien viser til at et større fokus på kompetanseheving hos sykepleiere kan resultere i at sykepleiere blir bedre rystet i møte med pårørende til pasienter i palliativ fase. Nøkkelord: Palliativ pleie, pårørende, informasjon, kommunikasjon, kompetanse, under-visning
dc.description.abstractAbstract Introduction: Taking care of patient’s caregivers is an important task you have as a nurse and is a central part of providing holistic care. Research shows that with little ex-perience in palliative care, nurses may experience discomfort in initiating conversations with caregivers about death and the palliative phase. In this study, the purpose is to ex-amine nurses’ experiences of meeting caregivers’ information needs, and how different competence among nurses affects their work with caregivers. Method: A qualitative method was used to examine the nurses’ experiences and thoughts related to the information needs of caregivers. Four semi structured individual interviews were conducted with nurses with experience in palliative care. The first draft of data was processed and analyzes inspired by Dalland’s analysis principles. The data were sorted into three main categories and seven subcategories. Results: The results show that open communication with caregivers was one of the most central focus areas. An important role as a nurse is to take responsibility when register-ing when caregivers need more information. The need for information is a process that requires continuity and repetition, and that caregivers are always updated. Caregivers and patients often have different needs for information and it´s important to set aside time, eliminate factors that can disrupt and facilitate the environment in which the con-versations are to take place. There is a need for greater focus on the availability for re-flection, guidance, and education about caregivers. Conclusion: The study emphasizes the importance of meeting the information needs of caregivers. It´s important with early mapping of the information needs of caregivers to know what they want information about, as well as how much they want to know. This study indicates that a greater focus on competence development among nurses can re-sult in nurses being more comfortable in meetings with caregivers of patients in the pal-liative phase. Keywords: Palliative care, caregivers, information, communication, competence, educa-tion
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIvaretakelse av informasjonsbehovet til pårørende hos pasienter i palliativ fase
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel