Show simple item record

dc.contributor.advisorErnstsen, Linda
dc.contributor.advisorRedergård, Anne Grete
dc.contributor.authorWilliksen, Ellen Nikoline
dc.date.accessioned2022-07-19T17:21:00Z
dc.date.available2022-07-19T17:21:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:52433175
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006957
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Kronisk hjertesvikt er et økende problem i den norske befolkningen, og for å leve med en kronisk sykdom trenger man adekvat informasjon om egen helsesituasjon. Pasienter har egne meninger om hva de trenger å vite om sykdommen, og derfor er det viktig at sykepleier evner å gi god informasjon tilpasset hver enkelt pasient. Samtidig plikter sykepleier å gi informasjon som anses som nødvendig fra helsevesenets side, selv om dette ikke alltid samsvarer med pasientens tanker. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleier kan gi best mulig informasjon til kronisk hjertesyke pasienter, ved å se på pasienters informasjonsbehov og foretrukne informasjonsmetoder. Metode: Denne systematiske litteraturstudien baserer seg på 6 forskningsartikler og en oversiktsartikkel. Resultat: Funnene viser at pasienter foretrekker en personlig tilnærming ved informasjonssamtaler, og at både innholdet og informasjonsmetoden varierer. En blanding av skriftlig og muntlig informasjon, samt gjentakelse av viktige temaer har vist seg effektivt for at mest mulig av den gitte informasjonen blir forstått av pasientene. Pasienters og helsepersonells syn på hva som er viktig å informere om er stort sett det samme, men det fremkommer likevel forskjeller det er viktig at sykepleier er bevisst på. Konklusjon: Det fremkommer i denne oppgaven at personorientert kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient, individuell informasjon og informasjon gitt på ulike vis har vist seg nyttig for å dekke den enkelte pasients informasjonsbehov. Nøkkelord: Kronisk hjertesvikt, sykepleie, informasjonsbehov, informasjonsmetoder og kommunikasjon.
dc.description.abstractBackground: Chronic heart failure is a growing problem in the Norwegian population, and to live with a chronic disease you need adequate information about your own health situation. Patients have their own opinions about what they need to know about the disease, and therefore it is important that the nurse can provide good, adjusted information to each individual patient. At the same time, nurses are obliged to give information that is considered necessary by the health service, although this doesn`t always correspond with the patient´s thoughts. Purpose: The purpose of the thesis is to find out how a nurse can provide the best possible information to chronically heart-sick patients, by looking at patients' information needs and preferred information methods. Method: This systematic literature study is based on 6 research articles and a review article. Result: The results show that patients prefer a personal approach in information conversations, and that there is a variety in both information method and content. A variety of written and oral information, as well repetition of important topics has been proved effective in ensuring that most of the given information is understood by the patients. Patients´ and healthcare professionals´ views on what topics is the most important to inform about is mostly the same, though there are still differences that nurses must be aware of. Conclusion: It appears in this task that person-oriented communication between nurse and patient, individual information and knowledge provided in various ways has been proved useful to meet each individual patient´s information needs. Keywords: Chronic heart failure, nursing, information needs, information methods and communication.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInformasjon til ny diagnostiserte hjertesviktpasienter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record