Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan, Siri
dc.contributor.authorLunder, Julie Marie
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:50Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:51255150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006946
dc.description.abstractAbstrakt Introduksjon Alkohol er det rusmiddelet som kan gi mest alvorlig abstinenssymptomer, og krever i flere tilfeller kontakt med spesialisthelsetjenesten. Problemstillingene til pasientgruppen er varierende. Fellesnevneren er et høyt alkoholbruk over en lengre periode som har resultert i sykehusinnleggelse for abstinensbehandling. En ser flere negative konsekvenser knyttet til alkoholbruk og avhengighet som medvirker til en sårbarhet og opplevelse av utrygghet hos pasientgruppen. På bakgrunn av dette skal sykepleiers tilnærming for å fremme trygghet hos disse pasientene undersøkes, og sees i lys av annen faglitteratur og forskning. Metode Prosjektet er inspirert av en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming, med kvalitativt semistrukturert forskningsintervju som metode. Tre sykepleiere som jobber ved en rusklinikk, ble intervjuet. Videre er analysen inspirert av Kvale & Brinkmann sin meningsfortetning, der data er bearbeidet og sortert i kategorier. Resultat Informantene i prosjektet beskriver en sårbar pasientgruppe og trekker frem informasjon, tilstedeværelse og en god relasjon som viktig i møte med dem. Videre er dette en pasientgruppe der mange har blitt utsatt for negative holdninger og stigmatisering i møte med helsevesenet. Å ikke bli tatt på alvor kan oppleves belastende og føles utrygt, derfor legger sykepleierne vekt på å møte alle pasientene med åpent sinn. Det kan være en utfordrende pasientgruppe å jobbe med, der informantene forteller at de gir mye av seg selv for å sikre en god relasjon og opplevelse av trygghet for pasientene. Konklusjon Hovedfunn fra prosjektet viser at en god relasjon er sentralt i opplevelsen av trygghet for pasientene, der informasjon og tilstedeværelse sees som viktige elementer. Å bruke seg selv i jobben kan også fremme trygghet. Videre poengteres viktigheten av å møte pasientene med et åpent sinn og som enkeltindivider. Dette viser igjen viktigheten av sykepleieres møte med pasientene.
dc.description.abstractAbstract Introduction Alcohol is the drug that can give the most severe withdrawal symptoms, and in several cases requires hospitalization. The patients’ problems are diverse. The common factor is a high alcohol consumption over a long period, that has resulted in hospitalization for withdrawal treatment. There are several negative consequences associated with alcohol use and addiction that contributes to the patients’ vulnerability and experience of insecurity. In this bachelor thesis the nurse’s approach to promoting the patients experience of safety will be discussed in the light of other literature and research. Method This project is inspired by a phenomenological-hermeneutic approach, and the method is a qualitative semi-structured research interview. Three nurses working at a medical clinic for patients with drug addiction and withdrawal symptoms were interviewed. Furthermore, the analysis is inspired by Kvale & Brinkmann densification of meaning, where the data is processed and sorted into categories. Result The patients hospitalized for alcohol withdrawal treatment are a vulnerable group where information, nurses’ presence and good relationships are highlighted as important. Furthermore, this is a patient group where many have been exposed to negative attitudes by the health care system at previous occasions. It can be a challenging group to work with. Not being taken seriously can be stressful and cause a feeling of insecurity. Therefore, the nurses strive to meet all patients with an open mind and share of themselves to ensure a good relationship and a feeling of security for the patients. Conclusion Main findings from the project show that a good relationship is closely related to the patients’ experience of safety, where information and the nurse’s presence are important. Shearing personal aspects from yourself can also create a feeling of security. The importance of meeting patients with an open mind is emphasized, which again refers to the importance of nurses' encounters with patients.  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier fremme trygghet hos pasienter som er innlagt for alkoholabstinensbehandling? (Fagartikkel)
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record