Show simple item record

dc.contributor.advisorErnstsen, Linda
dc.contributor.authorBorgnes, Nanna Sorkmo
dc.date.accessioned2022-07-19T17:19:24Z
dc.date.available2022-07-19T17:19:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:48534510
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006871
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Rusavhengighet er et stort og sammensatt problem både nasjonalt og globalt. Mange søker hjelp, og for å ta dem imot står det tverrfaglige team som skal følge pasienten tett. Mange dropper likevel ut av behandlingen før den er ferdig, og dette er problematisk både på individ- og samfunnsnivå. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan styrke den terapeutiske relasjonen gjennom kommunikasjon og relasjonsbygging, og hvordan dette påvirker dropouts i rusbehandling. Metode: Oppgaven baserer seg på en litteraturstudie med systematiske søk etter fagfellevurderte forskningsartikler. Oppgaven tar utgangspunkt i åtte forskningsartikler, sykepleieteori og relevant faglitteratur. Resultater: Flere pasienter i rusbehandling opplever å bli behandlet med lite respekt og verdighet i møte med helsepersonell. Sykepleiere er viktige i rusbehandlingen, men rapporterer om en uklar rolle. Høyt tidspress og krav om effektivisering er også faktorer som kan hindre den terapeutiske relasjonen. Pasienter i rusbehandling opplever at relasjonen spiller en vesentlig rolle for å hindre dem i å droppe ut av behandlingen. Konklusjon: Den terapeutiske relasjonen påvirkes av faktorer som kommunikasjon, tillit, trygghet og sympati. Dette styrker relasjonen og øker pasientenes sjanse for å ikke droppe ut av behandlingen. Samtidig har måten sykepleier forholder seg til dropouts på mye å si for relasjonen og videre behandling. Nøkkelord: Terapeutisk relasjon, dropout, rusbehandling.
dc.description.abstractBackground: Drug addiction is a large and complex problem both nationally and globally. Many seek help, and to receive them, there are interdisciplinary teams that will follow the patient closely. Many still drop out of treatment before it is finished, and this is problematic at both the individual and societal level. Aim: The purpose of the thesis is to shed light on how nurses can strengthen the therapeutic relationship through communication and relationship building, and how this affects dropouts in drug treatment. Method: The thesis is based on a literature study with systematic searches for peer-reviewed research articles. The thesis is based on eight research articles, nursing theory and relevant professional literature. Results: Several patients in substance abuse treatment experience being treated with little respect and dignity in meetings with healthcare professionals. Nurses are important in drug treatment, however, they rapport an unspecified role. High time pressure and demands for efficiency are also factors that can hinder the therapeutic relationship. Patients in substance abuse treatment experience that the relationship plays a significant role in preventing them from dropping out of treatment. Conclusion: The therapeutic relationship is affected by factors such as communication, trust, security and sympathy. This strengthens the relationship and increases the patients' chance of not dropping out of treatment. At the same time, the way the nurse relates to dropouts has a lot to say for the relationship and further treatment Keywords: Therapeutic relationship, dropout, drug treatment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDropouts i rusbehandling -hvilken betydning har den terapeutiske relasjonen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record