Show simple item record

dc.contributor.advisorTemeljotov-Salaj, Alenka
dc.contributor.advisorKleiven, Tommy
dc.contributor.authorAkbarinejad, Tahmineh
dc.date.accessioned2022-07-16T17:20:39Z
dc.date.available2022-07-16T17:20:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113132537:64503841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006179
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractdag har bærekraft oppnådd bred aksept i alle aspekter av samfunnet. Til tross for nyere trender i rammeverket for bærekraftsvurdering og verktøy som LEED og BREEAM for bygninger og nabolag for å adressere miljømessige og økonomiske faktorer, har sosial bærekraft fått mindre anerkjennelse siden den har blitt definert som et mål på menneskelig velferd som kan varieres etter kontekst. Et betydelig gap er beskrevet i litteraturen når det gjelder utvikling av et globalt verktøy for å evaluere sosial bærekraft. Denne studien foreslår et nytt Social Sustainability Assessment Tool (SSAT) for å kvantifisere og evaluere sosial bærekraft i nabolagene ved å bruke kvantitative og kvalitative data. Dette rammeverket benytter en flerkriteriebeslutningsmetode gjennom intervjuer med et ekspertpanel (fra Alna kommune og NTNU), nemlig AHP, for å veie de utvalgte sosiale bærekraftskategoriene og indikatorene og kombinere det med et spørreskjema utfylt av innbyggerne for å vurdere deres nivå av tilfredshet. Som en casestudie ble denne metoden brukt på tre soner i Furuset-området i Oslo (Gamble Furuset, Stjerneblokkveien og Furuset Sentrum) for å sammenligne deres sosiale bærekraft og nivå av innbyggertilfredshet i seks hovedkategorier. Resultatene indikerer at Furuset Sentrum har den høyeste totale sosiale bærekraften med en skår på 69 (en skala fra 0-100), etterfulgt av Stjerneblokkveien og Gamble Furuset med henholdsvis 67 og 61. I denne metodikken er ikke bare de samlede skårene sammenlignbare, men også hver kategori og indikator kan sammenlignes og diskuteres. Dette rammeverket kan være et verktøy for beslutningstakere med en omfattende forståelse av lokale levekår i ulike bysoner og tillate dem å prioritere sine prosjekter basert på deres begrensninger, utforme langsiktige planer, og evaluere deres fremtidige prosjekter gjennom linsen av sosiale bærekraft.
dc.description.abstractNowadays, sustainability has achieved widespread acceptance in all aspects of society. Despite recent trends in the sustainability assessment framework and tools like LEED and BREEAM for buildings and neighborhoods to address environmental and economic factors, social sustainability has received less recognition since it has been defined as a measure of human welfare that can be varied by context. A significant gap is described in the literature regarding developing a global tool to evaluate social sustainability. The present study proposes a novel Social Sustainability Assessment Tool (SSAT) to quantify and evaluate social sustainability in the neighborhoods using quantitative and qualitative data. This framework employs a multi-criteria decision-making method through interviews with an expert panel (from Alna municipality and NTNU), namely AHP, to weigh the selected social sustainability categories and indicators and combine it with a questionnaire completed by the residents to assess their level of satisfaction. As a case study, this method was applied to three zones of the Furuset area in Oslo (Gamble Furuset, Stjerneblokkveien, and Furuset Sentrum) to compare their social sustainability and level of inhabitant satisfaction in six main categories. The results indicate the Furuset Sentrum has the highest overall social sustainability with a score of 69 (a scale of 0-100), followed by Stjerneblokkveien and Gamble Furuset by 67 and 61, respectively. In this methodology, not only the overall scores are comparable, but also each category and indicator can be compared and discussed. This framework can be a tool for decision-makers with a comprehensive understanding of local living conditions in different city zones and allow them to prioritize their projects based on their limitations, design long-term plans, and evaluate their future projects through the lens of social sustainability.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDeveloping an Assessment Framework for Social Sustainability within Neighborhoods
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record