Show simple item record

dc.contributor.advisorKaloudis, Aristidis
dc.contributor.authorKile, Live Berg
dc.contributor.authorPatricksson, Anniken Philippa
dc.date.accessioned2022-07-15T17:20:53Z
dc.date.available2022-07-15T17:20:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114729398:35238235
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005936
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne studien tar sikte på å finne en statistisk signifikant sammenheng mellom kortsiktige- og langsiktige kredittmarginindekser på norske finansielle bankobligasjoner og 3-måneders NIBOR, den implisitte volatiliteten til Oslo Børs og spotprisen på råolje. I tillegg undersøker vi om det er noen Granger årsakssammenheng og/eller signifikante sammenhenger mellom kortsiktige- og langsiktige kredittmarginindekser på bankobligasjoner. I analysen vår bruker vi ukentlige data på norske bankobligasjoner i perioden mellom august 2014 frem til mars 2022, og tester hypotesene våre med en auto regressiv distribuert lagmodell (ARDL) og en vektor feilkorrigeringsmodell (VECM). Disse to modellene gjorde det mulig for oss å se på hvordan effekt både de samtidige- og de laggede forklaringsvariablene har på bankobligasjonsindeksene. Den eneste statistisk signifikante sammenhengen vi fant ved estimering av kredittmargin- indeksen for 3-måneders bankobligasjoner (B2025) i ARDL, var mellom B2025 og kredittmargin-indeksen for 10-årige bankobligasjoner, B210. Ved estimering av VECM, så vi derimot en statistisk signifikant effekt fra 3-måneders NIBOR på den kortsiktige kredittmarginen. Da vi estimerte kredittmarginindeksen for langsiktige bankobligasjoner, fant vi signifikante sammenhenger mellom 3-måneders NIBOR, implisitt volatilitet på Oslo Børs og kredittmarginindeksen på kortsiktige bankobligasjoner. Med VECM kunne vi finne langsiktige sammenhenger i tillegg til å analysere eventuelle Granger årsaksforhold mellom variablene. Granger testen viste at 3-måneders NIBOR og implisitt volatilitet på OBX Granger forårsaker både B2025 og B210. For B210 finner vi toveis Granger-kausalitet med 3-måneders NIBOR.
dc.description.abstractThis study aims to find any statistically significant relationship between the short-term and long-term credit spread indices on Norwegian financial bank bonds, 3-month NIBOR, implied volatility of Oslo Stock exchange and the crude oil spot price. In addition, we are investigating if there are any Granger causality and/or significant interrelationships between the credit spread indices of short- and long-term bank bonds. In our analysis we use weekly data on Norwegian bank bonds in the period between August 2014 to March 2022. We test our hypotheses with an autoregressive distributed lag (ARDL) model and a vector error correction model (VECM). These two models enable the possibility to see how both the contemporaneous and lagged explanatory variables affect the bank bond indices. The only statistically significant relationship we found when estimating the credit spread index of 3-month bank bonds (B2025) in ARDL, was between B2025 and the credit spread index of 10-year bank bonds, B210. However, when estimating VECM, the 3-month NIBOR did in fact have a statistically significant effect on the short-term bond. When we estimated the long-term credit spread index, we found significant relationships between 3-month NIBOR, implied volatility of Oslo stock exchange and the short-term credit spread index. The Granger causality test stated that 3-month NIBOR and implied volatility of OBX Granger causes both B2025 and B210. For B2025 we find unidirectional Granger causality from B210. For B210 we find bidirectional Granger causality with 3-month NIBOR.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleShort-term and long-term credit spreads on Norwegian bank bonds
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record