Show simple item record

dc.contributor.advisorRiksheim, Kristian Listou
dc.contributor.authorGullhaug, Malin
dc.contributor.authorHagset, Mathias
dc.contributor.authorKristensen, Ole-Morten
dc.date.accessioned2022-07-15T17:19:09Z
dc.date.available2022-07-15T17:19:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114615552:114619629
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005878
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke hvordan medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) påvirker ansattes prestasjoner, jobbtilfredshet og sykefravær. Videre ønsker gruppen også å finne ut hvordan bedrifter i den norske oppdrettsnæringen legger til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Gruppen anser denne studien som verdifull for å belyse viktigheten bak god medarbeiderdrevet innovasjon og de positive virkningene dette kan ha for bedrifter. Dataen som denne studien baserer seg på er hentet fra respondenter som jobber i bedrifter innenfor oppdrettsnæringen. Her har gruppen valgt ut en rekke respondenter som har ulike arbeidsoppgaver og stillinger i de respektive bedriftene. Dette er gjort for å sikre en mest mulig nøyaktig representasjon av situasjonen slik den er i oppdrettsnæringen i dag. Videre har gruppen valgt å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse for å kunne gå i dybden av hvordan den medarbeiderdrevne innovasjonen fungerer i deres bedrift. Det ble utformet en intervjuguide som var utgangspunkt i dybdeintervjuene som gruppen utførte med de respektive respondentene. Her ble det gjort lydopptak av intervjuene, før de så ble transkribert. Videre blir dataen fremstilt og analysert ved hjelp av relevant teori. Her så gruppen på svarene fra respondentene i forhold til relevant teori for å undersøke om teorien bak MDI samsvarte med svarene fra våre undersøkelser. Med bakgrunn i dette, gikk gruppen videre til å diskutere de ulike faktorene som kunne være med å svekke eller styrke studiens validitet og reliabilitet, for å få oversikt over potensielle fallgruver som vil være vesentlige å være klar over. Videre gikk gruppen over til å se på både de teoretiske og de praktiske implikasjonene ved studien, samt vurdere mulige feil som kan være med på å svekke eventuelle resultater. Avslutningsvis gir gruppen en vurdering basert på dataen som har blitt samlet inn og avgir en konklusjon for studien, samt svarer på forskningsspørsmålene som er presentert gjennom studien.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine how employee-driven innovation (EDI) affects employee performance, job satisfaction, and absence due to illness. Furthermore, the group also wants to find out how companies in the Norwegian fish farming industry facilitate employee-driven innovation. The group considers this study to be important in order to shed light on the importance of good employee-driven innovation and the positive effects this can have on companies. The data on which this study is based are taken from respondents who work in companies within the aquaculture industry. Here, the group has selected a number of respondents who have different work tasks and positions in the respective companies. This is done to ensure the most accurate representation of the employees in the aquaculture industry today. Furthermore, the group has chosen to conduct a qualitative survey in order to be able to go in depth of how employee-driven innovation works in their company. Five research questions were designed, before the group conducted in-depth interviews with the respective respondents. Here, audio recordings of the interviews were made, before they were transcribed. Furthermore, the data is produced and analyzed using relevant theory. Here, the group looked at the answers from the respondents in relation to relevant theory to investigate whether the theory behind EDI corresponded with the answers from our surveys. Based on this, the group went on to discuss the various factors that could contribute to weakening or strengthening the study's validity and reliability, in order to get an overview of potential pitfalls that will be important to be aware of. Furthermore, the group went on to look at both the theoretical and the practical implications of the study, as well as assess possible errors that may contribute to weakening any results, as well as answer the research questions presented in this study. Finally, the group gives an assessment based on the data that has been collected and gives a conclusion for the study.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMedarbeiderdrevet innovasjon i norsk oppdrettsnæring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record