Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIsaksen, Joachim.
dc.contributor.authorSmith, Emma.
dc.date.accessioned2022-07-13T17:22:11Z
dc.date.available2022-07-13T17:22:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106117936:65296602
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005293
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med denne studien er å undersøke hvordan miljøterapeuter anvender traumebevisst omsorg på en privat barnevernsinstitusjon. Hvordan jobber de etter prinsippene i traumebevisst omsorg og på hvilken måte kan de se at metoden er formålstjenlig for ungdommene? Hensikten med oppgaven er å øke kunnskap og forståelse om hvordan teorien i traumebevisst omsorg brukes i praksis for å hjelpe traumeutsatt ungdom. Problemstilling: Studiets problemstilling er som følger: «Hvordan jobber miljøterapeutene på en bestemt barnevernsinstitusjon etter prinsippene i Traumebevisst omsorg?» Metode: Oppgaven bygger på en kvalitativ metode med semistrukturerte intervju av seks informanter for å samle inn empiri. Dataen ble analysert ved hjelp av Tjora sin stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI-metoden). Resultat: Resultatene viste at informantene hadde ulik kunnskap om traumebevisst omsorg, men at alle jobbet mer eller mindre etter prinsippene på institusjonen. Relasjon og trygghet var de mest grunnleggende prinsippene som må være til stede for å gjennomføre et endringsarbeid med ungdommen. Informantene viste i tillegg god kunnskap til hvordan de møter traumeutsatte ungdommer som har en utfordrende atferd. Dermed viser forskningsprosjektet at informantene har kunnskap og holdninger til å hjelpe ungdom med utviklingstraumer. Det var et ønske om økt veiledning og et større fokus på hvordan de skal jobbe etter traumebevisst omsorg i det daglig arbeidet. Konklusjon: Bruken av traumebevisst omsorg var varierende da kunnskapsnivået var ulikt. Derimot viste alle informantene at de hadde tilstrekkelig med kunnskap på hvordan de skal møte traumeutsatte ungdommer og en forståelse for at de har et annet reaksjonsmønster enn andre. Prinsippene i traumebevisst omsorg praktiseres av alle informantene, men om lag halvparten av informantene jobber ubevisst etter prinsippene. De som hadde jobbet lengst ved institusjonen hadde mer kunnskap om traumebevisst omsorg og jobbet bevisst etter det. En større og felles bevissthet på hvordan de skal jobbe etter traumebevisst omsorg med ungdommene var svært ønskelig av informantene. Konklusjonen viser også at forståelsesrammen ikke nødvendigvis passe alle ungdommer like godt, og at personalet må sammen finne ut hvor traumebevisst de skal jobbe med hver enkel ungdom.
dc.description.abstractThis thesis explores how social workers use Trauma Informed Care in child welfare institutions with youth who suffers from a traumatic childhood. The paper focuses on Howard Baths model for trauma informed care. The model helps social workers to meet children and young people exposed to trauma in a good way. The topic question is «How do social workes use Trauma Informed Care in their work with traumatized youth?». How do they work according to the principles of trauma-conscious care and in what way can they see that the method is appropriate for the young people? The purpose of the thesis is to increase knowledge and understanding of how the theory of trauma informed care is used in practice to help traumatized youth. The method used in the thesis is a qualitative method in which I have interviewed six informants to gather empirical data. The results showed that the informants had different knowledge about trauma informed care, although everyone worked more or less according to the principles at the institution. Relationship and saftey were the most basic principles that must be present in order to work with change and development with the youth. The informants also showed good knowledge of how to meet traumatized young people who has a challenging behavior. Thus, the research project shows that the informants have the knowledge to help young people with developmental trauma. There was a desire for increased guidance and a greater focus on how they should work after trauma informed in their daily work.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnvendelsen av traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel