Show simple item record

dc.contributor.advisorStalsberg, Ragna
dc.contributor.authorBaadsvik, Aurora Maria
dc.date.accessioned2022-07-12T17:21:03Z
dc.date.available2022-07-12T17:21:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110850715:111764007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004869
dc.description.abstractFormål: Denne studien søkte å undersøke radiografers og stråleterapeuters holdninger, tilfredshet og muligheter i forbindelse med kontinuerlig kompetanseutvikling, og hvordan disse står i tråd med hverandre. Den hadde også et fokus på å identifisere hva som kan bidra til god praksis for kompetanseutvikling i denne yrkesgruppen. Metode: Et digitalt spørreskjema ble brukt for å samle kvalitativ data om radiografers og stråleterapeuters oppfatninger om kontinuerlig kompetanseutvikling. Det ble gjennomført korrelasjonsanalyser og bivariate analyser for å undersøke sammenhenger. Disse analysene brukte blant annet faktorscorer basert på en faktoranalyse. Resultat: Respondentene (n=136) hadde positive holdninger til kontinuerlig kompetanseutvikling (99%), men oppga at høyt arbeidspress var til hinder for kontinuerlig kompetanseutvikling i arbeidshverdagen (75%). Mer enn halvparten (57%) deltok aldri eller sjeldnere enn hvert 4. år på etterutdanning. Gjennomsnittet scoret lavt på tilbud og tilfredshet i forbindelse med kompetanseutvikling, og det ble funnet signifikante, positive korrelasjoner mellom denne faktoren, og mulighetene til å delta på ulike fagaktiviteter i arbeidstiden (r=0.421-0.528, p<0.001). Konklusjon: Radiografer og stråleterapeuter opplever generelt et dårlig tilbud av kontinuerlig kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og hovedgrunnen kan antas å være arbeidspress og lav bemanning. Holdninger og prioriteringer hos ledelsen ser i stor grad ut til å påvirke de ansattes muligheter til kompetanseutvikling. Standardisering i arbeidshverdagen kan føre til få muligheter til å ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Samtidig skaper økende teknologiutvikling i fagfeltet et behov for strukturert kompetanseutvikling for denne yrkesgruppen. Videre forskning på området kan fortelle mer om hvilke mekanismer som ligger bak disse utfordringene, og hvordan man kan tilrettelegge for optimal og målbevisst kompetanseutvikling.
dc.description.abstractPurpose: This study aimed to examine radiographers' and radiation therapists' attitudes, satisfaction and opportunities associated with continuous professional development, and how these corresponds with each other. It also focused on identifying which factors contributes to good practices for professional development within these professions. Methods: An online survey was used to gather qualitative data on radiographers' and radiation therapists' perceptions about continuous professional development. Correlation and bivariate analyzes were performed to investigate circumstances. These analyzes used factor scores based on a factor analysis, among other things. Results: The respondents (n=136) had positive attitudes towards continuous professional development (99%), but stated that high work pressure was an obstacle to continuous professional development in the workday (75%). More than half (57%) never participated in in continuing education or participated less than every 4 years. The average respondent had a low score in supply and satisfaction associated to professional development, and significant, positive correlations were found between this factor and the opportunities to participate in various CPD activities during working hours (r = 0.421-0.528, p <0.001). Conclusion: Radiographers and radiation therapists generally experience a poor supply of continuous professional development in the workplace, and the main reason can be assumed to be work pressure and low staffing. Attitudes and priorities of the management seem to greatly influence the employees' opportunities for professional development. Standardization the workday can lead to few opportunities to take responsibility for their own professional development. At the same time, increasing technology development in the field creates a need for structured professional development in this type of occupation. Further research in the area can apprise more about the mechanisms behind these challenges, and how to facilitate optimal and purposeful professional development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKontinuerlig kompetanseutvikling hos radiografer og stråleterapeuter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record