Show simple item record

dc.contributor.advisorHamnes, Bente.
dc.contributor.authorNordhagen, Mia.
dc.contributor.authorPawluch, Larysa.
dc.date.accessioned2022-07-12T17:19:41Z
dc.date.available2022-07-12T17:19:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106262086:112059535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004812
dc.description.abstractProblemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov hos kreftpasienter som befinner seg i en beskyttende isolasjon etter stamcelletransplantasjon?” Bakgrunn: Ivaretakelse av isolerte pasientens psykososiale behov oppleves som utfordrende og tidkrevende. I følge statistikken er det omtrent tre tusen nordmenn som blir rammet av hematologiske kreftformer hvert år. Disse utgjør en relativ stor pasientgruppe, og velutviklet kunnskap om hvordan psykososiale behov kan bli ivaretatt er dermed svært relevant. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien, er å rette fokuset først og fremst mot de psykososiale behovene hos isolerte pasienter, etter gjennomgått HSCT-behandling. Oppgaven omhandler pasientens perspektiv, og retter fokuset mot helsefremmende tiltak som forebygger psykiske og sosiale plager hos denne pasientgruppa i størst mulig grad. Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie, som baserer seg på sju kvalitative forskningsartikler hentet fra databasene Cinahl 1 og Medline. Resultat: Gjennom analyseprosessen ble det avdekket tre hovedtemaer: beskyttende isolasjon og psykiske plager (a), pasientens egen opplevelse av beskyttende isolasjon (b) og sykepleierens funksjon (c), som videre er utdypet i studiens diskusjon. Konklusjon: Litteraturstudien trekker fram at sykepleiere spiller en avgjørende rolle i ivaretakelse av pasientens psykososiale behov under isolasjonsperioden. For å sørge for dette er sykepleierens forebyggende, helsefremmende og veiledende rolle av stor betydning. Havkis kontrollmodell anvendes som struktur for drøftingen i denne studien. Modellen innebærer punktene kognitiv, instrumentell og emosjonell kontroll, som videre bidrar til å fremme pasientens psykososiale behov i krevende situasjoner som beskyttende isolasjon. Fokuset rettes mot pasientens aktivt deltakse i behandlingsforløpet, formidling av informasjon, utøve forsvarlig og omsorgsfull sykepleie basert på velutviklet kompetanse og ikke minst fremme opplevelse av håp og mestring. Forskningsresultater viser også til at relasjon med pårørende og pasientens egen vilje er avgjørende for å mestre pasientrollen og den krevende situasjonen de befinner seg i.
dc.description.abstractResearch question: “How can a nurse preserve psychosocial needs in cancer patients who are located in protective isolation after a stem cell transplantation?” Background: Preservation of psychosocial needs in isolated patients is perceived as demanding and time-consuming. According to statistics, there are approximately three thousand Norwegians who are afflicted with hematological cancer forms every year. They make up a relatively large patient group. Hence, well-developed knowledge on how to preserve psychosocial needs is exceedingly relevant. Aim: The purpose of this literature review is to direct focus towards the psychosocial needs of patients in isolation, after undergoing HSCT-treatment. The thesis deals with patients´ perspective and draws focus towards health-promoting measures 3 that prevent psychological and social ailments within this patient-group to the greatest extent possible. Method This bachelor thesis is a literature review, which is based on seven qualitative research articles retrieved from the databases Cinahl and Medline. Results: Through the analysis process, there were three main themes revealed: protective isolation and psychological ailments (a), the patient´s own experience of protective isolation (b) and the nurses’ function (c), which is further elaborated in the discussion of the study. Conclusion: The literature review puts forward, that nurses play a crucial role in the preservation of patients’ psychosocial needs during the isolation period. To ensure this, the nurses preventive and health promoting methods, as well as their guiding role is of big importance. Havkis control model is utilized as a structure for the discussion in this study. The model involves the points, cognitive, instrumental and emotional control, which further contributes to promoting patients’ psychosocial needs in demanding situations such as protective isolation. Focus is directed towards the patients´ active participation in the course of treatment, conveying information, exercise prudent and caring nursing based on well developed competence, as well as promoting a feeling of hope and mastery. Research results also point out that relation to relatives and the patients own will is crucial in order to master the patient role and the challenging situation they are in.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier ivareta psykososiale behov hos kreftpasienter som befinner seg i en beskyttende isolasjon etter stamcelletransplantasjon?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record