Show simple item record

dc.contributor.advisorLandmark, Tormod
dc.contributor.authorJeppesen, Matias Jensen
dc.date.accessioned2022-07-09T17:23:34Z
dc.date.available2022-07-09T17:23:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104245795:65568479
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004438
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn Studier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kroniske smerter har vist motstridende resultater. Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom regelmessighet av utførelse av tilstrekkelig fysisk aktivitet, definert som omtrent over nivåene anbefalt av Verdens helseorganisasjon, og utvikling av kroniske smerter ved ett-, to- og treårs oppfølging. Metode Et tilfeldig utvalg på 6419 deltakere fra HUNT 3-studien ble invitert til å rapportere fysisk aktivitet hver tredje måned i 12 måneder, samt kroniske smerter årlig de følgende tre årene. Logistisk regresjonsanalyser ble brukt for å estimere sammenhengen mellom regelmessighet av utførelse av tilstrekkelig aktivitet og kronisk smerte ved ett- til tre-års oppfølging blant personer uten kronisk smerte ved baseline. Resultat Blant de inviterte til SmerteHUNT (n = 6419), svarte 4781 på det første spørreskjemaet, og 1707 deltakere uten kronisk smerte ble inkludert i analysene. I en multivariabel logistisk regresjonsanalyse, justert for alder, kjønn, BMI og røyking, fant vi at de som var regelmessig tilstrekkelig aktive hadde en statistisk signifikant lavere odds for å rapportere kronisk smerte ved ett-års (OR=0,51, 95% KI=0,34-0,77) og to-års (OR=0,56, 95% KI=0,37-0,85) oppfølging, sammenlignet med de som var utilstrekkelig aktive. De som var tidvis tilstrekkelig aktive hadde også lavere odds for å rapportere kronisk smerte ved ett-års (OR=0,71, 95 % KI=0,46-1,09) og to-års (OR=0,68, 95 % KI=0,44-1,06) oppfølging, sammenlignet med referansegruppen, men assosiasjonene var ikke statistisk signifikante. Konklusjon Denne longitudinelle populasjonsbaserte studien indikerer at det er en omvendt sammenheng mellom regelmessighet av utførelse av tilstrekkelig fritidsaktivitet og utvikling av kronisk smerte. Signifikans Verdens helseorganisasjon anbefaler regelmessig utførelse av tilstrekkelig fysisk aktivitet for forebygging og behandling av mange ikke-smittsomme sykdommer. Denne studien fant at regelmessig utførelse av tilstrekkelig fysisk aktivitet var assosiert med lavere odds for kronisk smerte, sammenlignet med utilstrekkelig aktivitet. Funnene indikerer at regelmessig utførelse av tilstrekkelig fysisk aktivitet er viktig for å forebygge kronisk smerte.
dc.description.abstractBackground Studies on the association between physical activity and chronic pain has showed conflicting results. The aim of the current study was to investigate the association between regularity of engagement in sufficient leisure time physical activity, approximately above the levels recommended by the World Health Organization, and development of chronic pain at one-, two- and three-year follow-up. Methods A random sub-sample of 6419 participants from the HUNT 3 study were invited to report physical activity every three months for 12 months, as well as chronic pain annually the following three years. Binary logistic regression analyses were used to estimate the association between regularity of engagement in sufficient activity and chronic pain at one- to three-year follow-up among subjects without chronic pain at baseline. Results Among those invited to the HUNT pain study (n = 6419), 4781 responded to the first questionnaire, and 1707 participants without chronic pain were included in the analyses. In a multi-variable logistic regression analysis, adjusted for age, sex, BMI and smoking, we found that those who were regularly sufficiently active had a statistically significant lower odds of reporting chronic pain at one-year (OR=0.51, 95% CI=0.34-0.77) and two-year (OR=0.56, 95% CI=0.37-0.85) follow-up, compared to those who were insufficiently active. Those who were occasionally sufficiently active also had a lower odds of reporting chronic pain at one-year (OR=0.71, 95% CI=0.46-1.09) and two-year (OR=0.68, 95% CI=0.44-1.06) follow-up, compared to the reference group, but the associations were not statistically significant. Conclusion This longitudinal population-based study indicates that there is an inverse association between regularity of engagement in sufficient leisure time physical activity and development of chronic pain. Significance The World Health Organization recommends regular engagement in sufficient physical activity for the prevention and management of many noncommunicable diseases. This study found that regular engagement in sufficient activity was associated with lower odds of chronic pain, compared to insufficient activity. The findings indicates that regular engagement in sufficient levels of physical activity is important for the prevention of chronic pain.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe association between regularity of engagement in sufficient physical activity and chronic pain: a population-based prospective cohort study (the HUNT pain study)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record