Show simple item record

dc.contributor.advisorHoltskog, Halvor
dc.contributor.authorKhamis, Jemam Mohanna
dc.contributor.authorBulic, Benjamin Milos
dc.date.accessioned2022-07-09T17:20:58Z
dc.date.available2022-07-09T17:20:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106261393:112699242
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004383
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har bærekraft i industribedrifter som tema, med fokus på om bærekraft skaper et konkurransefortrinn. Drøftingen er rettet mot FNs bærekraftsmål 9.2 og 9.4. Det har blitt lagt til en geografisk avgrensning til industribedrifter i Innlandet. Oppgaven baserer seg på tre industribedrifter i Innlandet, på deres bærekraftige tilnærming, og hvorvidt deres fokus på bærekraft skaper et konkurransefortrinn. Teorigrunnlaget er basert på bærekraft, konkurransefortrinn og den triple bunnlinjen. Det er også blitt fokusert på teori om verdikjede, som er meget aktuell i bærekraftsammenheng. Funnene i denne oppgaven er svært interessante. Det finnes en tydelig barriere for konkurransefortrinn i bedrifters bærekraftsatsing. Bærekraft kan være et konkurransefortrinn hvis kunde verdsetter det bedriften gjør. Forskningen viser at bedriftene har et fokus på bærekraft, men i liten grad på bærekraftsmål nummer 9. Videre vises det gjennom forskning at myndighetene spiller en viktig rolle i om de ulike aktørene i verdikjedens opptrer bærekraftig.
dc.description.abstractThis bachelor thesis has sustainability in industrial companies as its theme, with a focus on whether sustainability creates a competitive advantage. The discussion is aimed at the UN's sustainability goals 9.2 and 9.4. A geographical delimitation has been added to industrial companies in Innlandet. The thesis is based on three industrial companies in Innlandet, on their sustainable approach, and whether their focus on sustainability creates a competitive advantage. The theoretical basis is based on sustainability, competitive advantage and the triple bottom line. There has also been a focus on theory of value chain, which is very relevant in the context of sustainability. The findings of this thesis are very interesting. There is a clear barrier to competitive advantage in companies' sustainability efforts. Sustainability can be a competitive advantage if the customer values what the company does. The research shows that companies have a focus on sustainability, but to a small extent on sustainability goal number 9. Furthermore, research shows that the authorities play an important role in whether the various actors in the value chain act sustainably.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie om bærekraft med fokus på vareproduserende industribedrifter i Innlandet.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record