Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorHelgheim, Anna Varpen
dc.contributor.authorIversen, Sandra Helen
dc.date.accessioned2022-07-09T17:20:14Z
dc.date.available2022-07-09T17:20:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112090681:113107634
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004347
dc.description.abstractFrafall i høyere utdanning er et viktig tema i politikken i Norge. Dette er fordi Norge genererer økonomisk vekst gjennom en høyt utdannet befolkning. I denne bacheloroppgaven er det forsøkt å kartlegge i hvilken grad frafall i høyere utdanning blir påvirket av om studentene har lønnet arbeid ved siden av studiene. For å analysere denne problemstillingen er det brukt minste kvadraters metode for en lineær sannsynlighetsmodell. Datasettet som er brukt i denne studien er hentet fra Den europeiske studentundersøkelsen - Eurostudent VI fra 2016. Studien viser at arbeidstid har ingen signifikant effekt på utdanningsutfallet. Samtidig viser det seg at dersom studenten jobber over en viss terskel vil dette gi en betydelig negativ effekt på utdanningsutfallet. På en annen side er det de sosiodemografiske kjennetegnene til individet som vil ha en avgjørende effekt på om studenten fortsetter påbegynt studie eller ikke. Dette samsvarer også med tidligere forskning. Til tross for dette, gir studiestøtten insentiver til å ta utdanning og sørge for at alle skal ha like muligheter til høyere utdanning.
dc.description.abstractDropout rates in higher education is an important topic in Norwegian politics. This is because Norway generates economic growth through a highly educated population. In this bachelor thesis, it is attempted to look at to which extent dropouts in higher education are affected by whether the students have paid work in addition to their studies. To analyze this problem, the least squared method has been used for a linear probability model. The dataset used in this study is taken from Den europeiske studentundersøkelsen - Eurostudent VI from 2016. The study shows that working hours have no significant effect on the educational outcome. On the other hand, it is the sociodemographic characteristics of the individual that will have a determining effect on whether the student continues their studies or not. This is also consistent with previous research. Despite this, educational grants provide incentives to take education and ensures that everyone has equal opportunities for higher education
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleArbeid ved siden av studiene: Hvordan påvirker dette utdanningsutfallet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record