Show simple item record

dc.contributor.advisorStokke, Hildegunn Ekroll
dc.contributor.authorIgnoumba, Ares
dc.contributor.authorWee, Eric Myran
dc.date.accessioned2022-07-08T17:20:57Z
dc.date.available2022-07-08T17:20:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114728922:71535182
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004193
dc.description.abstractUtviklingsbistand blir ofte kritisert for å være ineffektiv. Korrupsjon og dårlige institusjoner knyttet til landet som mottar bistand er blant grunnene som ofte trekkes frem som årsak til dette utfallet. Resultatene til Burnside og Dollar (2000) tyder på at bistand er mer effektiv når den er mer systematisk betinget av god politikk (godt styresett). Vi har derfor ønsket å belyse følgende problemstilling: har kvaliteten på myndighetene blitt mer avgjørende for hvor mye bistand et land mottar etter funnene til Burnside og Dollar (2000) om sammenheng mellom effektivitet av bistand og kvalitet på myndigheter? Vi har valgt å sette søkelys på tidsperioden 1990-2019 til å besvare problemstillingen vår. Regresjonslikningen vi estimerer inkluderer mål på mottakerlands behov, donorlands egeninteresse og mål på kvaliteten på myndighetene til mottakerlandene. Litteraturgjennomgangen vi har foretatt oss illustrerer at deskriptive analyser av bistandsallokering har gitt inkonsistente resultater av estimerte effekter av ulike faktorer. Dette er fordi de forskjellige analysene baserer seg på forskjellige mottaker- og donorland, og ikke minst tidsramme. Fordi valget av mottaker- og donorland påvirker resultatene av en studie, kan selv studier som bruker samme variabler komme til ulike konklusjoner. I tillegg er resultatene man får ikke bare avhengig av hvilke mål man inkluderer, men også hvordan målene operasjonaliseres. Et stort antall studier har funnet at giverland benytter bistand som et utenrikspolitisk verktøy for å ivareta sine egne politiske eller økonomiske interesser. Som i tidligere studier viser også våre funn at mottakerlands behov er langt fra den eneste bestemmende faktoren for bistandsallokering. Videre tyder analysene våre på at mottakerland med høy kvalitet på økonomiske institusjoner blir belønnet med mer bistand. Vi finner derimot ingen tegn til at graden av demokrati eller respekt for personlige integritetsrettigheter påvirker hvor mye bistand mottakerlandene mottar når vi kontrollerer for ulike mål på mottakerlands behov og donorlands egeninteresse. Et viktig funn er imidlertid at våre analyser indikerer en endring i bistandsallokeringens sensitivitet til donorlands egeninteresser over tid. Denne masteroppgaven gir innsikt i utviklingen av bistandsallokering over tre tidsperioder med hovedfokus på sensitiviteten til kvaliteten på myndigheter. Resultatene våre gir dermed innsikt i utviklingen av bistandsallokering over en lengre periode.
dc.description.abstractDevelopment aid is often criticised for being ineffective. Corruption and poor institutions related to the country receiving aid are most often cited as the cause of this outcome. The results of Burnside and Dollar (2000) indicate that development assistance is more effective when it is more systematically conditioned on good policy (good governance). Therefore, we wanted to shed light on the following issue: has the quality of the authorities become more decisive for how much aid a country receives after the findings of Burnside and Dollar (2000) about the connection between efficiency and quality of the government? We have chosen to shed light on the period 1990 - 2019 to answer the question above. The regression equation we estimate includes measures of recipient countries' needs, donor countries' self-interest and the quality of the authorities of the recipient countries. The literature review we have conducted, illustrates that descriptive analyses of aid allocation have yielded inconsistent results of estimated effects of various factors. This is because the different analyses are based on different recipient and donor countries, not least the time frame. Because the choice of recipient and donor country affects the results of a study, even studies that use the same variables can come to different conclusions. In addition, the results obtained are dependent on which measures are included and how these measures are operationalised. Many studies have found that donor countries use development assistance as a foreign policy tool to safeguard their own political or economic interests. Our results also confirm that the recipient country's needs are far from the only determining factor for aid allocation. Furthermore, our analyses indicate that recipient countries with high-quality financial institutions are rewarded with more assistance. On the other hand, we find no evidence that the degree of democracy or respect for personal integrity rights affects how much aid the recipient countries receive when we control for different measures of the recipient country's needs and the donor country's self-interest. However, an important finding is that our analyses indicate a change in the sensitivity of aid allocation to donor countries' vested interests over time. This master's thesis provides insight into the development of aid allocation over three time periods, focusing on the sensitivity to the quality of governments. Thus, our results provide insight into the development of aid allocation over a more extended period.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title30 år med bilateral bistandsallokering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record