Show simple item record

dc.contributor.advisorOrtova, Martina
dc.contributor.authorBjørnback, Kjersti Beck
dc.date.accessioned2022-07-08T17:20:11Z
dc.date.available2022-07-08T17:20:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106261294:21024914
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004156
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven forsøker å finne svar på hvordan kulturbransjen har blitt påvirket gjennom koronapandemien. Gjennom to år har denne bransjen forholdt seg til både yrkesforbud og strenge restriksjoner. Problemstillingen som ble valgt spør: «Hvordan har kulturarrangørene i Gjøvik og Toten klart seg gjennom pandemien, og er forutsetningene til stede for økonomisk bærekraftig drift i tiden fremover?». For å forsøke å besvare denne har det blitt innhentet data via kvalitativ metode og semistrukturerte intervjuer i en tverrsnittstudie. I tillegg har det blitt gjort uttrekk fra offentlige tilgjengelige regnskap og beregnede nøkkeltall. Kategorien kulturaktører som ble valgt undersøkt, er private arrangører av konserter og sceneshow i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Det er intervjuet fem informanter, som til sammen representerer åtte virksomheter. Teorisegmentet beskriver først de økonomiske analysene som er benyttet, før det tar for seg pandemiens forløp med vekt på restriksjoner for kulturaktørene, samt de støtteordninger som ble iverksatt for å kompensere for disse. Et hovedfunn viser at hovedvekten av arrangørene hadde gode økonomiske resultater i 2020 på tross av liten eller ingen aktivitet. Et annet viktig funn er at det virker å være få aktører som har kulturarrangement som eneste inntektskilde, og at denne bransjen avhenger delvis av idealisme. Studien viser at på tross av gode resultater underveis i pandemien, er det en uttalt usikkerhet for fremtiden hos arrangørene. Dette baserer de på en opplevd tendens av endrede vaner hos publikum og mer krevende billettsalg. Ettersom alle restriksjoner nå er opphevet er det ikke lenger støtteordninger, selv om det oppleves at konsekvensene av pandemien fortsatt er gjeldende.
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to research how the cultural industry has been affected by the corona pandemic. For two years this sector has complied with both professional bans and multiple restrictions on their operations. The research question asks how the cultural organizers in Gjøvik and Toten have managed during the pandemic, and if it is possible to maintain financially sustainable operations in the time ahead. To attempt to answer this question, data has been collected through qualitative methods and semi structured interviews in a cross-sectional study. In addition, it has been collected key figures from publicly available annual accounts for analyses. The informants consist of five leaders representing eight different companies, that are all private organizers of music concerts and other stage shows. The theoretical section first describes the economic analysis used in this research. Then it attempts to describe the course of the pandemic, with emphasis on the restrictions that affected the cultural industry. It will also describe the various financial support systems introduced by the government to compensate for the restrictions. One of the main findings in this study show that most of the organizers had good financial results in 2020 despite little or no activity. Another finding is that there seem to be only a few companies who rely on cultural events as their only source of income, and that the industry depends in part on idealism. The study shows that despite good results during the pandemic, the organizers still express a sense of uncertainty for the future. They base this on a perceived tendency of changed habits among the public that has led to more difficult ticket sales. As all restrictions now have been lifted, there are no longer any financial support, although they feel that the consequences of the pandemic are still present.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHAR KULTURBRANSJEN OVERLEVD PANDEMIEN? En kvalitativ studie av den økonomiske bærekraften hos kulturarrangører i Gjøvik og Toten, i etterslepet av covid-19
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record