Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Kai Erik
dc.contributor.advisorRekdalsbakken, Webjørn
dc.contributor.advisorViken, Egil
dc.contributor.authorGrimnes, Marius
dc.contributor.authorLove, Damien
dc.date.accessioned2022-07-07T17:20:39Z
dc.date.available2022-07-07T17:20:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110428650:110428891
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003630
dc.description.abstractEtterspørselen etter bærekraftig energi i dagens samfunn er høy og bærekraftige energikilder som solcelleanlegg, blir stadig mer attraktive. I denne rapporten skal vi se på lønnsomheten ved å investere i solcelleanlegg for privatboliger i Møre og Romsdal, og undersøke teorien bak de ulike delene et solcelleanlegg består av. Hensikten med denne oppgaven er å få en bedre oversikt over lønnsomheten rundt et bærekraftig energiproduserende alternativ. I samarbeid med Bra Elektro så ble det valgt 2 forskjellige solcellepanel og 1 type BIPV-takstein for videre simuleringer. Simuleringer består av 3 forskjellige typer takscenarioer. Første scenario omhandler flatt tak, det andre scenarioet er skråtak og det siste er saltak. Alle scenarioene skal vinkles i forskjellige grader og de er vendt mot sør for mest optimale resultater. Programmet PVsyst er benyttet for simuleringer. Dimensjoneringene av de forskjellige takarealene er utført i samarbeid med Mostein Boligutvikling AS. Geografisk lokasjon og innstrålingsdata ble valgt til Ålesunds området. Tekniske resultater ble analysert og presentert i grafer for hvert scenario hvor nominal power produksjon, Levelized Cost Of Energy, Net Present Value og Return Of Investment er fremhevet. Av de fire grafene så kommer det frem at de mindre effektive panelene er de mest økonomisk lønnsomme. Fra den økonomiske analysen kommer det også frem at skråtak med 45° vinklet panel har den korteste nedbetalingstiden på 22.3 år, samt lavest Levelized Cost of Energy-verdi. I forbindelse med den økonomiske analysen så er det benyttet dagens strømpriser for simuleringer. Utvidelser i kraftnettet mellom Møre og Romsdal og Sør-Norge kan få en innvirkning på lønnsomheten i fremtiden. Resultatet var at et stort antall av de simulerte solcelleanleggene ble ansett for å være økonomisk levedyktige.
dc.description.abstractThe demand for sustainable energy in today's society is high and sustainable energy sources such as photovoltaic systems are becoming increasingly attractive. In this report, we will look at the profitability of investing in photovoltaic systems for private homes in Møre og Romsdal, and examine the theory behind the various parts of a photovoltaic system. The purpose of this thesis is to get a better overview of the profitability of a sustainable energy-producing alternative. In collaboration with Bra Elektro, 2 different solar panels and 1 type of BIPV roof tile were chosen for further simulations. Simulations consist of 3 different types of roof scenarios. The first scenario deals with flat roofs, the second scenario is pitched roofs and the last is salt roofs. All scenarios must be angled to different degrees and they are facing south for the most optimal results. The PVsyst program is used for simulations. The dimensioning of the various roof areas has been carried out in collaboration with Mostein Boligutvikling AS. Geographical location and radiation data were chosen for the Ålesund area. Technical results were analyzed and presented in graphs for each scenario where nominal power production, Levelized Cost Of Energy, Net Present Value and Return Of Investment are highlighted. From the four graphs, it appears that the less efficient panels are the most economically profitable. The economic analysis also shows that pitched roofs with a 45° angled panel have the shortest repayment period of 22.3 years, as well as the lowest Levelized Cost of Energy value. In connection with the economic analysis, current electricity prices have been used for simulations. Expansions in the power grid between Møre og Romsdal and southern Norway may have an impact on profitability in the future. The result was that a large number of the simulated photovoltaic systems were considered to be economically viable.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTeknisk og økonomisk analyse av solcelleanlegg for private boliger i Møre og Romsdal
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record