Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHoff, Kai Erik
dc.contributor.advisorToftevaag, Trond
dc.contributor.authorHeggemsnes, Hans Christian
dc.contributor.authorDahl, John-Erik
dc.date.accessioned2022-07-07T17:20:37Z
dc.date.available2022-07-07T17:20:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110428650:110428895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003629
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS som i lengre tid har hatt ønske om å kartlegge de ulike mulighetene for å forsyne Grip. Dette er en ren teoretisk oppgave som kan fungere som insentiv for Mellom, Grip kraft og Kristiansund kommune for å realisere et slikt prosjekt. For å løse denne oppgaven har gruppen sendt ut en spørreundersøkelse til de som har en fritidseiendom på Grip for å kartlegge et fremtidig effektbehov. I tillegg til den forventede økningen fra en permanent forsyning er det også medregnet utvidelser til oppdrettsanlegg og normal- og hurtiglading ev elbåter. Som ett supplement er det sett på hvilke fornybare energikilder som kan være aktuelle for lokal produksjon på Grip, enten for full forsyning av Grip eller for å avlaste sjøkabelen. Programvaren som er benyttet for lastflytanalyser er OpenNIS som er Mellom sitt analyseverktøy. Her finnes alle verdier i foranliggende nett i Mellom sitt område slik at de resultatene som kommer frem i denne rapporten skal være reelle. Seks alternativer på 11 og 22kV nivå har blitt undersøkt innledningsvis. To av disse ble videre analysert, hvorav det resulterte i ytterligere én analyse fra det ene alternativet. Resultatene viser at alle tre løsninger tilfredsstiller kravene om spenningsfall. Variasjoner i tap og kostnad blir det som skiller løsningene. På alle løsningene kreves det ytterligere tiltak for vern. Dette for at innstilte verdier på transformatorstasjonenes vern er for høye og for å tilfredsstille kravet om at en feil alltid skal sees av to vern. Etter en teknisk-økonomisk vurdering anbefales løsningen ut fra alternativ 6 med sjøkabel av typen TXRA 3x50mm2Cu fra Øvervågen koblingsstasjon. Løsningen inneholder standard TSLF 3x1x240mm2Al fra Øvervågen koblingsstasjon til ny nettstasjon for transformering fra 11 til 22kV, ny nettstasjon, TXRA 3x50mm2Cu sjøkabel og ny nettstasjon med 2 transformatorer på Grip. Transformator 11/22kV vil her også fungere som en skilletrafo. Dette gir et galvanisk skille mot det kapasitive jordfeilbidraget på 34,4A som kabelen produserer. Lavspentnettet på Grip er gammelt og moden for utskiftning. Ved en realisering av dette prosjektet anbefales det å legge nytt lavspentnett i bakken for å unngå saltinntrenging i klemmer og korrosjon. Komponenter som benyttes anbefales til å være i aluminium for å unngå rust. Solcelleanlegg, vindkraft og bølgekraftanlegg er de fornybare løsningene som ble undersøkt. I teorien kan Grip bli selvforsynt ved hjelp av fornybare kilder, men grunnet at Grip og området rundt er naturreservat for hekkende sjøfugl er det lite sannsynlig at det gis tillatelse til slike tiltak. Solcellepanel er derfor det mest aktuelle, men grunnet lav virkningsgrad anbefales dette heller som supplement til andre løsninger.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to find a solution on how to supply the old fishing village Grip outside Kristiansund with a permanent power supply in a cost-effective and technically sustainable way. The assignment is given by Mellom LLC, which for a longer period has had an aspiration to map the various possibilities for supplying Grip from the mainland. This is a purely theoretical task that can be used as an incentive towards Mellom, Grip kraft and Kristiansund municipality to realize this project. To solve this task the group has sent out a survey to those who have a leisure property on Grip to map a future power requirement. In addition to the expected increase from a permanent supply, extensions for a fish farm and charging for electric boats are also included. As a supplement, it is surveyed which renewable energy sources that may be relevant for local power production on Grip, either for the full supply of Grip or to reduce some of the load of the submarine cable. The software used for load flow analysis is OpenNIS which is Mellom`s software. All values in this software contains values from the preceding network in Mellom`s area, so the results that appear in this report should be real. Six alternatives on 11 and 22kV have been investigated initially. Two of these were further analysed, which resulted in one additional analysis from one of the alternatives. The results shows that all three solutions satisfy the requirement for voltage drop. Variations in losses and costs is what separates the solutions. All solutions require additional protection measures. This is because the set values on fuses in the transformer stations are too high to match the short circuit from the solutions and to satisfy the requirement that a fault must always be seen by two fuses. After a technical-economic assessment, the recommended solution is alternative 6 with submarine cable TXRA 3x50mm2Cu from Øvervågen station. The solution contains standard TSLF 3x1x240mm2Al from Øvervågen station to a new substation for transformation from 11 to 22kV, new substation, TXRA 3x50mm2Cu submarine cable and new substation with 2 transformers on Grip. Transformer 11 / 22kV will also function as an isolating transformer. This provides a galvanic separation against the capacitive earth fault contribution of 34.4A that the cable produces. The low voltage distribution on Grip is old and fit for replacement. Upon an eventual realization of this project, it is recommended to lay a new low-voltage grid in the ground to avoid salt penetration in clamps and corrosion. The components are recommended to be aluminium to avoid rust. Solar cell systems, wind power and wave power plants are the renewable energy sources that were investigated. In theory, Grip can be self-sufficient with the help of renewable sources, but because Grip and the surrounding area is a nature reserve for nesting seabirds, it is unlikely that such measures will be granted. Solar panels are therefore the most relevant, but due to low efficiency, this is recommended as a supplement to other solutions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKraftforsyning til Grip
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel