Show simple item record

dc.contributor.advisorLauritzen, Tore Lennart
dc.contributor.authorRørvik, Ivan
dc.contributor.authorTeigen, Tom Erik
dc.date.accessioned2022-07-07T17:19:58Z
dc.date.available2022-07-07T17:19:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112277671:112286735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003608
dc.description.abstractNorsk Kylling AS ble etablert på Støren i 1991, og flyttet mai 2021 sin produksjon fra Støren til en helt ny slakte- og foredlingsfabrikk på Orkanger i Orkland kommune. Ifølge tall oppgitt fra Norsk Kylling hadde de i 2020 en markedsandel på omtrent 30% på salg av hvitt kjøtt i Norge og de omsetter for cirka 1.3 milliarder kroner årlig. Hver morgen leveres levende slakteklar kylling til Norsk Kyllings lokasjon på Orkanger for slakting og foredling. På slutten av dagen leveres fersk bearbeidet kylling til Rema 1000 distribusjonslagre rundt om i Norge. Norsk Kylling AS og søsterselskapet Hugaas Rugeri AS er 100% eid av Rema 1000 Økonomiske konsekvenser av uforutsett driftsstans på grunn av en komponentsvikt i Norsk Kyllings maskinpark kan enkelte ganger være veldig høye. I disse tilfeller er riktig reservedelsberedskap viktig for at tilgjengelighet på produksjonsutstyr skal opprettholdes. Med riktig reservedelsberedskap menes at utstyr som er kritisk for produksjon er kartlagt og tiltak er gjort for å sikre tilgang på reservedeler til dette utstyret. Studiens hovedoppgave er å beskrive krav og forventninger til effektiv reservedelsstyring, identifisere svakheter og avvik knyttet til dagens rutiner rundt lageruttak, organisering og bestilling, samt utvikle modeller som sikrer gode rutiner for uttak, bestilling og oppfølging av vedlikehold. Målet er å redusere nedetid på maskiner og utstyr knyttet til ventetid på reservedeler ved å ha de «riktige» reservedelene tilgjengelig på eget reservedelslager eller hos underleverandør med kjent ledetid. Norsk Kylling bruker vedlikeholdssløyfa utviklet av Oljedirektoratet i 1998 som styringsmodell for sitt eget vedlikehold. Vedlikeholdssløyfa er beskrevet i Norsk Kyllings vedlikeholdshåndbok som i tillegg tar for seg følgende punkter: Organisering, vedlikeholdsstrategi, arbeidsmetode, planlegging, delelager og utførelse. Norsk Kyllings vedlikeholdsavdeling er i denne rapporten kartlagt etter vedlikeholdssløyfas hovedpunkter. Det betyr at for å finne svar på gruppens problemstilling er følgende i Norsk Kyllings vedlikeholdsavdeling kartlagt: mål og strategier, måltall og akseptkriterier, vedlikeholdsprogram, planlegging, gjennomføring (herunder ressurser), rapportering, analyse og tiltak. Disse hovedpunktene brukes som referanser gjennom hele rapporten. I slutten av kapittel 4 presenteres seks forslag til forbedringer knyttet til punktene som er kartlagt og problemstilling. Blant annet er det skissert flere løsninger på hvordan man kan sikre at vedlikeholdsprogram oppdateres, forbedres og sikrer at Norsk Kylling har riktige reservedeler på lager. I diskusjonskapittel blir disse løsningene analysert og knyttet mot teori før gruppen til slutt gir entydig konklusjon til Norsk Kylling.
dc.description.abstractNorsk Kylling AS was established in Støren in 1991 and moved in May 2021 its production from Støren to a completely new slaughter- and processing factory in Orkanger in Orkland municipality. According to figures provided by Norsk Kylling they had in 2020 a market share of approximately 30% in sales of white meat in Norway, and a turnover of approximately NOK 1.33 billion annually. Every morning live ready-to-slaughter chicken is delivered to Norsk Kylling's location in Orkanger for slaughter and processing. At the end of the day, freshly processed chicken is delivered to Rema 1000 distribution warehouses around Norway. Norsk Kylling AS and the sister company Hugaas Rugeri AS are 100% owned by Rema 1000. Financial consequences of unforeseen downtime due to a component failure in Norsk Kylling's machines can sometimes be very high. In these cases, proper spare parts preparedness is important for maintaining the availability of production equipment. Proper spare parts readiness means that equipment that is critical for production has been mapped and measures have been taken to ensure access to spare parts for this equipment. The main task of the study is to describe requirements and expectations for efficient spare parts management, identify weaknesses and discrepancies related to current routines around warehousing, organization and ordering, as well as develop models that ensure good routines for withdrawal, ordering and follow-up of maintenance. The goal is to reduce downtime on machines and equipment related to waiting time for spare parts by having the «correct» spare parts available at Norsk Kylling’s spare parts warehouse or at a subcontractor with a known lead time. Norsk Kylling uses the maintenance loop developed by the Norwegian Petroleum Directorate in 1998 as a management model for maintenance. The maintenance loop is described in Norsk Kylling's maintenance manual, which also addresses following chapters: Organization, maintenance strategy, working method, planning, spareparts and execution. Norsk Kylling's maintenance department has in this report been mapped according to the main points of the maintenance loop. This means that in order to find answers to the group's problem, the following is addressed and mapped in Norsk Kylling's maintenance department: goals and strategies, target figures and acceptance criteria, maintenance program, planning, implementation (including resources), reporting, analysis and measures. These main points are used as references throughout the report. At the end of chapter4, six suggestions for improvements are presented related to what have been addressed as the main issue for this report. Several solutions have been outlined on how to ensure that the maintenance program is updated, improved and ensures that Norsk Kylling has the right spare parts in stock. In the discussion chapter, these solutions are analyzed and linked to theory before the group finally gives a clear conclusion to Norsk Kylling.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDriftssikkerhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record