Show simple item record

dc.contributor.advisorTyskø, Erna Henriette Dahl
dc.contributor.authorFuruhaug, Oda Eriksen
dc.date.accessioned2022-07-05T17:23:15Z
dc.date.available2022-07-05T17:23:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:46775455
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002961
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne litteraturstudien tar jeg for meg hvordan det å bli utsatt for fysisk vold, som et utviklingstraume, kan påvirke relasjoner i voksen alder. Dataen ble hentet fra databasene Oria, Sociological Abstract og Idunn, med bruk av nøye utvalgte avgrensinger og søkeord. Søkeordene jeg tok i bruk var barndom, vold og relasjoner. For å undersøke temaet har jeg lagt fram teori om nevrobiologisk og emosjonell utvikling, selvoppfattelse, tilknytning, læring og utviklingstraumer. Videre drøfter jeg empirien fra de tre artiklene jeg valgte meg ut, og knyttet opp mot teorien. Funnen fra studien tilsier at barn og unge utsatt for fysisk vold kan streve med selvbilde, tilknytning, emosjonsregulering og psykisk og somatisk helse. Dette kan videre ha innvirkning på evnen til senere relasjoner ved å påvirke utviklingen til barnet både anatomisk og psykologisk.
dc.description.abstractIn this literature study, I investigate how being exposed to physical violence, as a developmental trauma, can affect a person’s relations in adulthood. The data were retrieved from the Oria, Sociological Abstract and Idunn databases, using carefully selected refinements and keywords. The keywords I used were childhood, violence and relationships. To investigate the topic, I have presented theory on neurobiological and emotional development, self-perception, attachment, learning and developmental trauma. Furthermore, I discuss the empirical data from the three articles I selected and linked them to the theory. The findings from the study indicate that children and young people exposed to physical violence can struggle with self-esteem, attachment, emotion regulation and mental and somatic health. Furthermore, this can affect the ability to develop later relationships by influencing the development of the child both anatomically and psychologically.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVold i barndommen og senere relasjoner
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record