Show simple item record

dc.contributor.advisorMiscali, Monica
dc.contributor.authorLarsson, Gaute
dc.date.accessioned2022-07-05T17:23:09Z
dc.date.available2022-07-05T17:23:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111531931:22868880
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002956
dc.description.abstractDenne oppgaven arbeider med «fremmedarbeiderproblemet» på 1960- og 1970-tallet. Spesifikt fokuserer den på hvordan dette problemet kom frem i norske aviser i samtiden. Gjennom et utvalg artikler, leserinnlegg og kronikker som omhandler arbeidsinnvandring undersøker oppgaven hva som egentlig var fremmedarbeiderproblemet. Hvilke ord ble brukt for å omtale innvandrerne og innvandring? Hvordan grupperes arbeidsinnvandrerne i avisene? Hva påvirket fremstillingen, og hvilke konsekvenser kan fremstillingene ha? Disse spørsmålene blir besvart etter analyse av kildemateriale hentet fra Arbeiderbladet og Aftenposten i perioden 1960-1979. Avisene ga nordmenn flere vinklinger av hvordan den moderne arbeidsinnvandringen hadde påvirket, og kunne komme til å påvirke Norge. Moderne arbeidsinnvandring var et nytt fenomen i samtiden, og det medførte debatt på en serie ulike arenaer. Særlig omfattende var debatten i tilknytning hvorvidt arbeidsinnvandrerne ville medføre sosiale problemer, om det ville oppstå forverring av boligproblemene med flere arbeidsinnvandrere, og om arbeidsinnvandrerne ville medføre uønsket konkurranse for norske arbeidere. Gjennom diskursanalyse, og i lys av teori og tidligere forskning på samme område, undersøker oppgaven hvordan fremmedarbeiderproblemet er mulig å spore og definere i avisartikler fra samtiden. Ved fortløpende sammenlikning av resultatene, både temporalt og mellom de to avisene har jeg også kartlagt hvordan oppfatningen av fremmedarbeiderproblemet har utviklet seg i perioden. Undersøkelsene i oppgaven viser at argumentasjonen i de to avisene ofte var farget av deres politiske ståsted, og at det var varierende grad av konvergens mellom avisenes argumentasjon. Felles for begge var imidlertid at fremmedarbeidernes «annerledeshet» var en stor del av problemet, og at fremmedarbeiderne ble oppfattet til å skulle være et problem.
dc.description.abstractThis thesis examines the «foreign worker problem» as it appeared in 1960´s and 70´s Norway. More specifically, it focuses on how this problem appeared in contemporary newspapers. Through a selection of articles, reader letters and essays about labor migration, the thesis examines what constituted the foreign worker problem. Which words were used when talking about immigrants and immigration? How were the immigrants labelled in the newspapers? What affected these representations and which consequences could such representations have? These questions will be answered through an analysis of material from Arbeiderbladet and Aftenposten between 1960 and 1979. These newspapers presented different angles on how modern labor immigration had affected and would affect Norway. Modern labor immigration was a novel phenomenon which sparked debate on several levels. Especially comprehensive debates revolved around whether the immigrants would cause social issues, whether they might aggravate the housing problems or would be unwanted competition for the Norwegian workforce. Through discourse analysis, existing theories and previous research on immigration, the thesis examines how it is possible to track the foreign worker problem in 1960´s and 70´s newspapers. By consecutively comparing the results, both temporally and between the newspapers, the thesis maps how the perception of the foreign worker problem developed. The thesis demonstrates that the argumentation often was colored by the political affiliation of the newspapers, and that there was a varying degree of convergence between their arguments. However, both had in common that the «differentness» of the foreign workers was considered a big part of the problem, and that the foreign workers were perceived to be supposed to be a problem.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"De kommer hit og tigger om arbeide, mat og hus" - En analyse av fremmedarbeiderproblemet i media
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record