Show simple item record

dc.contributor.advisorDyrendahl, Hanna, P., S.
dc.contributor.authorMüller, Mathilde Sundt
dc.date.accessioned2022-07-03T17:19:42Z
dc.date.available2022-07-03T17:19:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:47884155
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002510
dc.description.abstractRusavhengighet påvirker mange livsområder for den rusavhengige, men også for de som er glade i personen. Pårørende til mennesker med rusproblemer opplever store belastninger som påvirker psykisk og fysisk helse, økonomi og relasjoner til andre. Historisk sett har pårørende til rusavhengiges kunnskap, og deres individuelle behov, blitt viet lite oppmerksomhet. Hensikten med denne oppgaven er å belyse en spesifikk gruppe pårørendes situasjon og behov. Problemstillingen lyder derfor som følger: Hvilke utfordringer og behov oppstår hos foreldre når barna deres ruser seg? Oppgaven er en teoretisk oppgave som benytter systematiske litteratursøk og annen eksisterende teori for å belyse tematikken. Denne oppgaven bruker teori om kriser, sorg, skam, skyldfølelse og stigmatisering for å belyse foreldrenes utfordringer og behov. Foreldre som pårørende til ungdom med rusproblematikk er en gruppe pårørende det finnes lite norsk forskningslitteratur om. Mange av belastningene ved å være pårørende til en person med rusproblematikk er universelle, men samtidig befinner foreldrene seg i en særskilt posisjon. De har et lovpålagt omsorgsansvar for ungdommen med rusproblemer, men opplever samtidig ofte å ikke bli involvert i spørsmål om utredning og behandling. Dette oppleves frustrerende og belastende for foreldrene, som har behov for informasjon og kunnskap. I tillegg er foreldrene ofte preget av følelser av skam, skyld og stigma. Disse følelsene gjør at mange vegrer seg for å søke hjelp med sine utfordringer. For mange vil det å søke hjelp være ensbetydende med å ha feilet i rollen som forelder.
dc.description.abstractRelatives of people with substance abuse problems experience great strains that affect mental and physical health, their financial situation and their social life. Historically, the knowledge and individual needs of the relatives of people with substance dependency have received little attention. The purpose of this thesis is to shed light on a specific group of relatives' situation, emotional strains and needs. The research question is therefore: What challenges and emotional needs arise for parents when their children develop a substance abuse problem? The thesis is a theoretical thesis that uses systematic literature search and other existing literature to shed light on the topic. This thesis uses theory of crises, grief, shame, guilt and stigma to shed light on the parents' challenges and needs. Many of the burdens of being a relative of a person with substance abuse problems are universal, but at the same time the parents are in a special position. They have a statutory responsibility for the care of their youth, but at the same time often experience not being involved in questions about assessment and treatment. This is experienced as frustrating and stressful for the parents, who feel the for need information and knowledge. The feelings of shame, guilt and stigma make many people reluctant to seek help with their challenges. For many, seeking help will feel as having failed in their role as a parent.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVår skyld? - Foreldre som pårørende til rusavhengig ungdom
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record