Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Nadine Hvesser
dc.contributor.authorSkoglund, Ida Henriette
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:35Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:34431165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002474
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI dagens samfunn er det enighet rundt at alle barn skal beskyttes for å bli utsatt for omsorgssvikt av forskjellige slag. Dessverre er det slik at mange omsorgsgivere ikke klarer å gi barna sine den tryggheten de behøver for å kunne utvikle seg selv og opprettholde en god helse. Som barnevernspedagog er samfunnsoppdraget å sikre at barn som lever under omsorgssvikt skal få den nødvendige hjelpen de trenger, og det å jobbe forebyggende for å unngå at barn utsettes for omsorgssvikt. Dette er en avsluttende bacheloroppgave som omhandler hvordan tidlig innsats kan påvirke barn som blir utsatt for omsorgssvikt. Av teori blir det lagt fram om Eriksons utviklingsstadier, hva tidlig innsats defineres som, konsekvenser av omsorgssvikt, samt Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Disse fire teorikapitlene brukes videre drøfting ut fra barneombudets rapport fra 2018 om barn og unge som opplever vold og overgrep, samt en artikkel som omhandler hvordan barn i barnevernet strever med skolen og hvordan tidlig innsats fra barnevernets side kan forhindre utenforskap, kriminalitet, psykiske lidelser og rusavhengighet senere i livet. Jeg vil se på de sammensatte problemstillingene familier i barnevernet ofte sliter med og hvilken betydning rett hjelp til rett tid kan ha for barna som vokser opp med omsorgssvikt.
dc.description.abstractIn today's society, there is agreement that all children should be protected from being exposed to neglect and maltreatment of various kinds. Unfortunately, many caregivers are unable to provide their children with the security they need to be able to develop themselves and maintain good health. As a child welfare worker, the most important part of the job is to ensure that children living with neglect and maltreatment as a part of their life, receive the necessary help they need and to work preventively and to avoid further exposure to neglect and maltreatment. This is a final bachelor thesis that deals with how early intervention can affect children who are exposed to neglect and maltreatment. The theory that is presented is Erikson's developmental stages, what early intervention is defined as, consequences of neglect and maltreatment, and Bronfenbrenner's developmental ecological systems. These four theory chapters are used for further discussion, based on the Barneombudets report from 2018 on children and young people who experience violence and abuse, as well as an article on how children in child welfare struggle with school and how early intervention by child welfare can prevent exclusion, crime, mental disorders and drug addiction later in life. I want to look at the complex issues that families in child welfare often struggle with and see what significance the right help at the right time can have for the children who grow up with neglect and maltreatment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken betydning har tidlig innsats for barn som er utsatt for omsorgssvikt?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record