Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBaatvik, Mette Moen
dc.contributor.authorNilsen, Lise Haug
dc.date.accessioned2022-07-02T17:22:30Z
dc.date.available2022-07-02T17:22:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111265159:48373370
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002468
dc.description.abstractEldre innvandrere er en stadig mer aktuell gruppe å fokusere på, i lys av eldrebølgen og andelen innvandrere i Norge. I denne oppgaven diskuterer jeg hvordan NAV kan legge opp til et trygt, tilgjengelig og myndiggjørende tilbud for eldre innvandrere når det oppstår språkbarrierer. Jeg bruker eksisterende litteratur for å diskutere problemstillingen, og ettersom det finnes lite funn om akkurat denne tematikken, har jeg samlet litteratur fra ulike fagfelt og instanser. Eldre innvandrere er en sårbar gruppe i møte med NAV. Språkbarrierer og manglende kunnskap om systemet utgjør vesentlige utfordringer, som krever økt fokus blant NAV-ansatte. Teorier om kommunikasjon, makt og etnosentrisme er med å danne grunnlaget for diskusjonsdelen. Her trekker jeg inn Edward T. Hall, Gregory Bateson, Edward Said og Marianne Gullestad, som alle har vært sentrale teoretikere innenfor sitt felt. Hovedpunkter i oppgavens diskusjonsdel er forholdet mellom ansattes holdninger og brukeres tillit, hvilket ansvar de pårørende har i samarbeidet med NAV og hvordan personlig velferdskompetanse kan bidra til myndiggjøring av eldre innvandrere. Personlig velferdskompetanse er et nytt begrep som er utarbeidet for denne oppgaven, og det betegner evnen til å innhente, forstå og bruke informasjon og tjenester for å ta informerte avgjørelser omkring egen og andres velferd. Sentrale poeng i oppgaven er at det er behov i NAV for å styrke ansattes kulturelle kompetanse, å gjøre informasjon mer tilgjengelig overfor eldre innvandrere og å etablere gode samarbeid med den eldres pårørende og øvrige nettverk.
dc.description.abstractElderly immigrants are an increasingly relevant group to focus on, considering population aging and the number of immigrants in Norway. In this paper I discuss how NAV, despite language barriers, can create a safe, available, and empowering experience for their elderly immigrant clients. I have gathered literature from different fields, as there is a limited amount of data on this specific topic. Elderly immigrants are vulnerable when they need NAV’s services. Challenges such as language barriers and a lack of knowledge about the welfare system need more attention among the employees in NAV. I use theories on communication, power, and ethnocentrism to discuss the paper’s issue. The most relevant theorists are Edward T. Hall, Gregory Bateson, Edward Said and Marianne Gullestad. I discuss the relation between employees’ attitude and clients’ trust, what responsibility the relatives of the elderly have, and how personal welfare literacy can empower elderly immigrants. Personal welfare literacy is a new term created for this paper, and it describes the capability to obtain, process, and understand information needed to make appropriate decisions about their own and others welfare. Important conclusions in this paper are that there is a need for stronger cultural competence among NAV-employees, information needs to become more available for elderly immigrants, and it is necessary to establish a proper collaboration with the elders’ relatives and other parts of their network.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEldre innvandrere i møte med NAV: hvordan kan språkbarrierene brytes ned?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel