Show simple item record

dc.contributor.advisorRangul, Vegar
dc.contributor.authorVarnes, Stine Rypdal
dc.date.accessioned2022-07-02T17:19:33Z
dc.date.available2022-07-02T17:19:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110474595:15550528
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002357
dc.description.abstractBakgrunn Store deler av befolkningen, både nasjonalt og globalt, rammes av muskel- og skjelettlidelser som gir funksjonsbegrensninger og stort sykefravær, i tillegg til store samfunnsøkonomiske kostnader. Slike typer lidelser gir også et stort behov for rehabiliteringstjenester. Samtidig antas prevalensen av muskel- og skjelettlidelser å øke raskt, i takt med at verdens befolkning blir større og levealderen øker. Slike typer smerter har ofte ingen kjent årsak, men hodepine, psykiske plager og stress, samt inaktivitet er kjente risikofaktorer. Det finnes en del tverrsnittstudier som viser at fysisk aktivitet gir mindre risiko for muskel- og skjelettsmerter. Det er mindre forskning som ser på aktivitetsatferd over tid, og påvirkning på smerter og hodepine. Problemstilling Hensikten med studien var å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitetsatferd fra ungdomsalder til ung voksen alder med nakke- og skuldersmerte, smerte i øvre del av ryggen og hodepine. Videre var et mål å studere kjønnsspesifikke mønstre i denne sammenhengen. Metode Studien er basert på data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), og inkluderer 2229 deltakere som svarte på spørsmål om fysisk aktivitet som ungdom i Ung-HUNT 3 og 11 år senere som ung voksen i HUNT 4. Selvrapportert fysisk aktivitet er målt på to tidspunkt, som har gitt fire aktivitetsatferder fra ungdomsalder til ung voksen alder: 'stabilt inaktiv', 'aktiv-inaktiv', 'inaktiv-aktiv' og 'stabilt aktiv'. Det er benyttet logistisk regresjon for å undersøke aktivitetsatferd og assosiasjon med nakke- og skuldersmerter, smerte i øvre del av ryggen og hodepine. Analysene er stratifisert på kjønn og justert for alder, sosioøkonomisk status, KMI, røyk og alkohol. Resultat Av deltakerne var det 51.9\% som kategoriserte seg som 'inaktiv' ved begge tidspunkt, 26.6\% var i gruppen 'aktiv-inaktiv', 9.2\% var i gruppen 'inaktiv-aktiv', og 12.3\% av deltakerne kategoriserte seg som 'aktiv' ved begge tidspunkt. Regresjonsanalysene viste etter justeringer at kvinner som var 'aktiv-inaktiv' eller 'inaktiv-aktiv' hadde lavere sannsynlighet for nakke- og skuldersmerter, sammenlignet med de som var stabilt inaktive. For mennene var det høyere sannsynlighet for å ha nakke- og skuldersmerter og smerte i øvre del av ryggen for de som var 'inaktiv-aktiv'. Mennene som var stabilt aktive hadde lavere sannsynlighet for smerter totalt. Både kvinner og menn hadde lavere sannsynlighet for å ha hodepine dersom de var aktive ved begge tidspunkt, sammenlignet med de som var stabilt inaktive. Konklusjon Studien viser at den største andelen av deltakerne kategoriserte seg som inaktive både som ungdom og som ung voksen, og mange gikk fra å være aktive som ungdom til inaktive i ung voksen alder. Studien tyder på at det er hensiktsmessig å være i fysisk aktivitet i ungdomsalder og opprettholde aktivitetsnivået i voksen alder, for å redusere risikoen for smerte og hodepine. Mennene som gikk fra å være inaktive til aktive hadde større sannsynlighet for å ha nakke- og skuldersmerter og smerte i øvre del av ryggen, men det kan tenkes at det finnes andre faktorer som ikke er tatt høyde for i denne studien, som også kan påvirke denne sammenhengen. Studien viser at det foreligger kjønnsforskjeller i assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og smerte, som er interessant å undersøke nærmere i fremtidig forskning.
dc.description.abstractBackground Musculoskeletal disorders are affecting a big part of the world's population, and lead to functional limitations, sick leave and societal costs. Such disorders also lead to a great need for rehabilitation services. The prevalence of musculoskeletal disorders is estimated to increase, because the world's population is growing and life expectancy increases. The cause of these types of pain is often unknown, but headache, psychological distress and inactivity are some risk factors. Many cross-sectional studies show a positive association between physical activity and redused risk of musculoskeletal pain. There is lack of research on how physical activity patterns are associated with pain and headache. Purpose The aim of the study was to examine the association between physical activity patterns from adolescence to young adulthood and neck- and shoulder pain, upper back pain and headache. Another aim was to examine gender-specific differences in these associations. Method Data from the Trøndelag Health Study (HUNT) were used, and includes 2229 individuals participating in Young-HUNT 3 as adolescents and 11 years later as young adults in HUNT 4. Self-reported physical activity from both periods were recorded and four physical activity patterns from adolescence to young adulthood appeared: 'inactive maintainers', 'relapsers' (physically active as adolescents and inactive as young adults), 'adopters' (inactive as adolescents and physically active as young adults) and 'active maintainers'. The associations between physical activity patterns and neck- and shoulder pain, upper back pain and headache were evaluated using logistic regression analyses, stratified by sex, and adjusted for age, sosioeconomic status, BMI, smoking and alcohol consumption. Results 51.9\% of the participants were categorized as 'inactive maintainers', 26.6\% were 'relapsers', 9.2\% were 'adopters' and 12.3\% of the participants were 'active maintainers'. Results from the regression analyses show a lower risk of neck- and shoulder pain for the women that were 'active-inactive' or 'inactive-active', compared to the inactive maintainers. The men that were 'inactive-active' had a higher risk of neck- and shoulder pain and upper back pain. Active maintainers had a lower risk of pain in all the regions, among men, and for both men and women active maintainers had a lower risk of headache, compared to inactive maintainers. Conclusion A significant amount of the participants were categorized as 'inactive maintainers' and 'relapsers'. Physical activity maintainance from adolescence to young adulthood is important to reduce the risk of pain and headache. The men who were inactive as adolescents and active as young adults had a higher risk of neck- and shoulder pain and upper back pain, but other factors not included in this study could also affect this association. Results in this study show that there are gender differences in the association between physical activity level and pain, which could be of interest for future research.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitetsatferd fra ungdom til ung voksen assosiert med muskel- og skjelettsmerter - En studie basert på data fra Ung-HUNT 3 og HUNT 4
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record