Show simple item record

dc.contributor.advisorEtzold, Tobias
dc.contributor.authorSkarvøy, Aslak
dc.date.accessioned2022-06-29T17:20:07Z
dc.date.available2022-06-29T17:20:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110337431:46822680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001618
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSamarbeid på sikkerhets- og forsvarsområdet (CSDP) i Den Europeiske Union (EU) har lenge vært preget av uenigheter blant medlemslandene, men i løpet av de siste årene har samarbeidet utviklet seg til å bli ett av EUs viktigst politikkområder. Oppgaven tar for seg forskningsspørsmålet er «Hvilke konsekvenser kan utviklingen i EUs CSDP ha for den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken?» Dette forskningsspørsmålet skal besvares gjennom en kvalitativ studie som vektlegger tidligere forskning i kombinasjon med offentlige uttalelser som empirisk grunnlag. Oppgaven vil se på Norges tilknytning til EUs initiativer Permanent Structured Cooperation (PESCO) og European Defence Fund (EDF) og undersøke hvilke konsekvenser det kan ha på den norske sikkerhets- og forsvarspolitikken. Oppgaven ser også på hvilke konsekvenser tilknytningen vil ha på den norske forsvarsindustrien. Dette gjør den gjennom å anvende integrasjonsteoriene liberal intergovermentalisme (LI) og neo-funksjonalisme som henholdsvis forklarer hvorfor samarbeid tradisjonelt sett har vært utfordrende og hvorfor samarbeidet de siste årene har utviklet seg ut over det man tradisjonelt sett trodde det skulle gjøre. Oppgaven vil gjennom empirisk analyse konkludere med at det er den norske forsvarsindustrien som opplever de største konsekvensene gjennom den norske tilknytningen til EDF.
dc.description.abstractCooperation within the EUs security and defence policy (CSDP) has long been a subject of great debate among member states in the European Union (EU), however in the past years the cooperation has evolved into becoming one of the EUs most important policy areas. This paper’s research question is “Which consequences can the development of the EUs CSDP have for the Norwegian security and defence policy?” This research question will be answered through a qualitative study that emphasizes previous research in combination with public statements as an empirical basis. The thesis will look at Norway's affiliation with the EU initiatives Permanent Structured Cooperation (PESCO) and the European Defence Fund (EDF) and examine the consequences it may have on Norwegian security and defence policy. The thesis also looks at the consequences the cooperation will have on the Norwegian defence industry. It does this by applying the integration theories liberal intergovernmentalism (LI) and neo-functionalism, which explain why cooperation has traditionally been challenging and why cooperation in recent years has developed beyond what was traditionally envisioned. Through an empirical analysis, the thesis concludes that it is the Norwegian defence industry that experiences the greatest consequences through the Norwegian affiliation with EDF.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEUs sikkerhets- og forsvarspolitikk: Konsekvenser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som følge av CSDP
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record