Show simple item record

dc.contributor.advisorKristoffersen, Trond
dc.contributor.authorAngelhus, Anders Rognskog
dc.contributor.authorAslesen, Alf Øivind
dc.contributor.authorNordmo, Kristoffer
dc.date.accessioned2022-06-29T17:20:02Z
dc.date.available2022-06-29T17:20:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:108383086:110132536
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001615
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven, har vi som en avslutning på vår bachelor i økonomi og administrasjon, gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Visma Financial Solutions AS i perioden 2017-2020. Innledningsvis i oppgaven presenteres vår problemstilling, og den valgte bedriften. Her gjøres det rede for blant annet valg av oppgave og begrunnelse for denne oppgaven. Oppgavens innledning avsluttes med en disposisjon, som forteller hvordan oppgaven videre vil se ut. Videre vil vi presentere en teoridel, med et utvalg av relevant teori som vi har benyttet for å besvare den valgte problemstillingen. Her går vi inn på ulike nøkkeltall innenfor lønnsomhet, finansiering, likviditet og soliditet, før vi presenterer det teoretiske grunnlaget for den strategiske analysen. Videre vil vi også se på hvilke regnskapsregler og regnskapsprinsipper som er relevante for årsregnskapene til Visma Financial Solutions AS. Oppgaven tredje kapittel fokuserer på hvilke metodiske valg vi har tatt knyttet til oppgaven, og diskuterer dette i lys av reliabilitet og validitet. Hoveddelen av vår oppgave vil fremkomme av analysekapittelet. Her analyserer vi de tidligere nevnte nøkkeltall, for å opparbeide oss et grunnlag for å kunne si noe om selskapets økonomiske situasjon i årene 2017-2020. Ved hjelp av SWOT-rammeverket har vi videre analysert mulige årsaker til utviklingen i den økonomiske situasjonen til selskapet, før vi sammenlikner nøkkeltall med en konkurrerende inkassovirksomhet gjennom en benchmark. Analysekapittelet avsluttes med å se på hvorvidt regnskapenes regnskapsregler og regnskapsprinsipper påvirker våre funn knyttet til vurderingen av selskapets lønnsomhet og økonomiske situasjon. Avslutningsvis i oppgaven presenterer vi vår konklusjon på problemstillingen. Lønnsomhetsanalysen viser at Visma Financial Solutions AS har hatt en svært god utvikling på flere av sine nøkkeltall som sikrer selskapet en sunn finansiering, god betalingsevne, samt gode muligheter til å tåle tap. Vi vurderer selskapets styrker og muligheter til å overgå deres svakheter og trusler, som videre tyder på at selskapet også har gode forutsetninger for videre vekst i årene fremover.
dc.description.abstractIn this assignment, as part of our finishing term in our bachelor degree in business and administration, we have completed an accounting analysis with focus on the profitability of Visma Financial Solutions AS. Initially in the thesis the research question is presented, and also the chosen company. In this part of the thesis we also explain why we chose this particular question and the reason behind the question. The assignment's introduction is summed up with a disposition, which tells us how the assignment will proceed. Further on we will present a theory based part, with a selection of relevant theory used to answer the research question. Here we go into various key figures within profitability, financing, liquidity and solvency, before we present the theoretical basis for the strategic analysis. Further on we look at which accounting rules and principles relevant to the annual accounts of Visma Financial Solutions AS. The third chapter of the thesis focuses on the methodological choices we have made in connection with the thesis, and discusses this in the light of reliability and validity. The main part of our thesis will be in the analysis chapter. Here we analyze the previously mentioned key figures, in order to build up a basis for being able to say something about the company’s financial situation in the years 2017-2020. Using the SWOT framework, we have further analyzed possible reasons for the development in the company’s financial situation, before comparing key figures with a competing debt collection business through a benchmark. The analysis chapter ends by looking at whether the accounting rules and principles of the accounts affect our findings related to the assessment of the company’s profitability and financial situation. Finally, in the thesis, we present our conclusion on the problem. The profitability analysis shows that Visma Financial Solutions AS has had a very good development on several of its key figures that ensure the company sound financing, good ability to pay, as well as good opportunities to withstand losses. We assess the company’s strengths and opportunities to overcome their weaknesses and threats, which further indicate that the company also has good prospects for further growth in the years ahead.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Visma Financial Solutions AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record